Drygt 1,7 miljoner till forskningsprojekt om tidig shia-islam

Torsten Hylén vid Högskolan Dalarna har tilldelats 1 781 000 av Riksbankens Jubileumsfond för forskningsprojektet "Karbala-berättelsen: Från skärmytsling till kosmiskt slag".

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I den shiitiska formen av islam spelar berättelsen om hur profeten Muhammeds dotterson Husayn dödades i ett slag i Karbala år 680 en mycket stor roll. Husayn ses som martyr, och berättelsen ligger till grund för nutida shiitisk martyrideologi, och inspirerar ofta till politisk aktivism.

I olika sammanhang minns man den fruktansvärda händelsen, inte minst i den årliga Ashura-högtiden, då man ofta dramatiserar slaget. Nutida historiker har beskrivit slaget i Karbala som en mindre skärmytsling. Bland shiiter utvecklades dock berättelsen om händelsen snart till ett narrativ om ett kosmiskt slag mellan universums onda och goda makter, en berättelse som blev grundläggande för deras identitet och världsuppfattning.

Denna utvecklingsprocess har aldrig tidigare studerats. Den framväxande myten om Karbala, och den parallella process där bilden av Husayn utvecklas från en vanlig person till en halvt gudomlig gestalt, var viktiga faktorer i formandet av den shiitiska kommuniteten på 600- och 700-talen.

Projektets syfte är att försöka besvara följande frågor:

1) Hur och varför utvecklades berättelsen om Husayns död i en skärmytsling i Karbala till en myt om ett slag mellan kosmos onda och goda makter, med tillhörande ritualer?

2) Hur och varför upphöjdes han, en vanlig människa i islams tidiga historia, till en personlighet som tillskrevs övernaturliga karaktärsdrag?

3) Vilken betydelse hade denna utveckling för formandet av en tidig shiitisk kommunitet?

Andra aspekter av tidig shia har tidigare undersökts, men inga liknande diakroniska studier har gjorts förut.

I projektet kommer jämförelser att göras med den liknande utvecklingen av uppfattningen om Kristus i tidig kristendom. Undersökningen utförs genom historisk-kritiska analyser av klassiska arabiska historiografiska och teologiska texter, och viss poesi. Teorier om myt och rit kommer att användas i analysen av texternas innehåll och dess betydelse för framväxten av en shiitisk identitet.

Projektet genomförs under 2020 och 2023.

Senast granskad:
Senast granskad: