– Samhällsfrågor ska vara relevanta och engagera eleverna

Göran Morén försvarade idag sin licentiatuppsats ”Samhällsfrågor som didaktiskt begrepp i samhällskunskap på gymnasieskolan” inför en näst intill fullsatt föreläsningssal.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Göran Morén med blombukett, mingel pågår i bakgrunden

Göran Morén är den första doktoranden att avlägga licentiatexamen inom Forskarskolan Skolnära. Forskarskolan startades för att samla doktorander som antagits till doktorandstudier med stöd av Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) och Högskolan Dalarna. År 2007 började sju doktorander inom forskarskolan. Dessa antogs till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, men har arbetsplatser och en av sina handledare vid Högskolan Dalarna. Där har de också arbetsrum och är en del forskningsprofilen Utbildning och lärande. Från och med juni 2017 har Högskolan Dalarna egen forskarutbildning i pedagogiskt arbete och i fortsättningen kommer doktorander inom forskarskolan att antas vid det egna lärosätet.

Opponent vid dagens seminarium var Trond Solhaug, professor vid Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim och examinator professor Annica Löfdahl Hultman, vid Karlstads universitet.

– Det är svårt att på en kvart summera ett arbete som du jobbat med i fyra år, inledde opponenten, när han skulle redogöra för innehållet i Göran Moréns avhandling. 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att diskutera och belysa samhällskunskapsämnets potential genom analys av begreppet samhällsfrågor, dess karaktär och funktion för ämnet i svensk gymnasieskola.

En av de centrala frågeställningarna är hur begreppet samhällsfrågor används i styrdokument och hur dessa förstås av lärare. Man kan konstatera att det är en stor variation i hur lärare uppfattar begreppet samhällsfrågor. Något som kommit att bli en utmaning i skolan är om man ska hålla sig strikt till läroplanen eller prata om och diskutera aktuella händelser.

Sammanfattningsvis har avhandlingen ett socialkonstruktivt perspektiv på kunskap och samhällsfrågor som hänger samman. Den består av ett innehållsmässigt svårfångat ämne, där genuina och kontroversiella frågor formar ämnet.

– Göran har belyst samhällsfrågor som de framställs i läroplanen, genom lärares exempel och lärares beskrivning av sitt eget arbete, sa Trond Solhaug. Men vad är egentligen en samhällsfråga?

– Det borde jag kunna svara på, men det är inte så lätt att definiera, sa Göran Morén. För att platsa i undervisningen måste frågan vara viktig och ha betydelse för eleven. Det kan handla om SAABs nedläggning, skjutningen på Utöya eller vilka problem som kan uppstå med Donald Trump som USAs president. Frågorna kan vara lokalt viktiga eller något som tas upp stort i media. Relevans är viktigt. Det här är ett forskningsfält som växer mer och mer, men det finns inget givet svar på din fråga.

– Om du ska göra fler studier, vad tänker du göra då? frågade Trond Solhaug.

– Den här avhandlingen är som en trestegsraket. I avhandlingens tre artiklar har jag studerat läroplaner, gjort enkätundersökning bland lärare och gjort djupintervjuer med sju lärare. Ett naturligt fjärde steg torde vara att kliva in i undervisningen, in i klassrummet och göra en kombination av studier av både lärare och elever.

– Jag tycker att Göran lagt fram en tydlig problemställning och redogjort bra för forskningsfältet. Han har gjort ett omfattande arbete med läroplanens förhållande till samhällsfrågor, avslutade opponent Trond Solhaug sin utfrågning. 

Senast granskad:
Senast granskad: