Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers samhällsrelevans

Högskolan Dalarna, Jönköping University och Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN, bjuder in till en konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans. Konferensen äger rum 7–8 november på Högskolan Dalarna.

Konferensen tar sin utgångspunkt i senaste årens diskussioner om värdet av humanistiska och särskilt av litteraturvetenskapliga kunskaper och söker lyfta frågan om litteraturutbildningens samhällsrelevans. På vilket sätt kan litteraturstudier vara värdefulla utanför ungdomsskolan och den högre utbildningen? Hur definieras deras funktion? Hur kan samhällsrelevant litteraturutbildning se ut?

Program

Nedan finner du konferensprogrammet. Vi är måna om att så många som möjligt, såsom kollegor, lärarstudenter och verksamma lärare, kan ta del av konferensen. Därför streamas våra tre plenarföreläsningar, workshoppen med Ion Drew och även en stor del av forskningspresentationerna.

Det framgår i programmet vilka presentationer som streamas. Klickbara länkar till streaminglokalerna finns intill berörda presentationer i programmet. Adresserna till varje streaminglokal listas också separat. Välkommen!

Konferensprogram (pdf)

Sammanfattningar (pdf)

Call for papers

Vi välkomnar både bidrag som utgör exempel på litteraturdidaktisk forskning och bidrag som belyser olika praktiker inom utbildningsanstalter och andra verksamheter. Förslag på områden bidragen kan beröra, men som du inte är begränsad till är:

  • Litteraturundervisningens utformning och samhällsnytta
  • Litteraturstudier och (folk)bildning
  • Litteraturstudier i digitaliseringens tidsålder
  • Litteraturundervisning i klassrum som präglas av språklig och kulturell mångfald
  • Litteraturstudier och anställningsbarhet
  • Litteraturdidaktikens kunskapsbidrag
  • Litteraturdidaktikens språk
  • Litteraturdidaktikens disciplinära placering
  • Litteraturdidaktikens förutsättningar som forskningsområde och/eller som undervisningspraktik

Vänligen sänd in ett abstract för en presentation (20 minuter), en workshop (60 minuter), ett rundabordssamtal eller en panelbeskrivning senast 24 maj 2019 via e-post till LDN2019@du.se. Ditt abstract får innehålla maximal 300 ord och ska följas av en kort biografisk presentation.

Keynotes

Mickaëlle Cedergren 

Mickaëlle Cedergren är docent i franska sedan 2013 vid Stockholms universitet. Hon har arbetat med litterär mediering mellan Sverige och Frankrike i två post-doktorala forskningsprojekt inom komparativa studier och varit projektledare för ett FoU-samarbete kring Kulturella överföringar mellan Frankrike och Sverige (1945-2015) mellan SU och Paris-Sorbonne. Sedan 2014 har hon forskat inom litteratur- och översättningssociologi med fokus på hur franskspråkig litteratur cirkulerar och förmedlas i Skandinavien. Hennes forskning behandlar frågor som är relaterade till reception inom press, litteraturkritik, akademisk forskning och undervisning samt översättning där litteraturmigration, transnationalism, kanonbildning, konsekrationsmodeller, litteraturförmedlare behandlas. Hon är huvudredaktör för två antologier (2012 & 2015) och medredaktör till tre specialnummer av tidskrifterna Revue germanique (2013), Moderna språk (2016) och The Nordic Journal of French studies RNEF (2018), för vilken hon är en av huvudredaktörerna. Sedan 2015 samarbetar Cedergren med Docent Ylva Lindberg omkring ett projekt vars syfte är att undersöka praktiker i förmedlingen av litteraturer från det centrala franska språkområdet i det perifera skandinaviska kulturområdet (1990 - 2020).


Christina Olin-Scheller

Christina Olin-Scheller är fil. dr i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Olin-Scheller är vetenskaplig ledare forskningsgrupperna CSL, Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik och ROSE, Research on Subject-specific Education. Hennes forskningsintressen är frågor som rör ämnesdidaktik och förändrade villkor för läsning och literacypraktiker i uppkopplade klassrum. Olin-Scheller samarbetar med nordiska forskare i excellenscentret QUINT (Quality in Nordic Teaching), samordnar det nationella literacynätverket och sitter i redaktionsrådet för tidskriften ForskUL.


Ion Patrick Francis Drew 

Ion Drew is Professor Emeritus of English language didactics at the Department of Cultural Studies and Languages, the University of Stavanger. He has taught in both schools and in higher education in Norway. For the past 20 years, he has worked at the University of Stavanger, particularly on the postgraduate Literacy Studies programme and the Postgraduate Certificate of Education. His research interests and publications have related mainly to reading and writing in English as a second language, young language learners, teacher education of EFL teachers, and EFL teaching methodology. 

Doktorandworkshop

I samband med konferensen, den 6 november, anordnar vi en workshop för doktorander och handledare. Doktoranderna skickar in och får respons på sina papper (ca 10-15 sidor) av varandra, samt av en grupp seniora forskare bestående av handledargruppen samt ytterligare forskare.

Vi uppmuntrar alla att rekommendera doktorander inom litteraturdidaktik att delta i doktorandworkshopen eftersom det är ett bra tillfälle inte bara för att ge och få feedback av forskare inom området utan också att knyta kontakter och ingå i ett större sammanhang.Vill du anmäla dig till doktorandworkshopen den 6 november använder du dig av den här adressen: LDN2019@du.se.

Som workshopdeltagare är du såklart välkommen att också anmäla dig till den ordinarie konferensen (frivilligt). Anmälan till konferensen görs via länken ”Anmälan” nedan. Observera att doktorandworkshopen är gratis, men att konferensavgift tillkommer vid deltagande i konferensen.

Vi ser gärna att handledare deltar i workshoppen och ger återkoppling till andras doktorander. Övriga forskare inom litteraturdidaktik är förstås också välkomna att berika samtalet. Forskare intresserade av att ge respons till ett doktorandarbete är välkomna att kontakta Anette Svensson (anette.svensson@ju.se) eller Katherina Dodou (kdo@du.se) senast den 15 oktober.

Konferensspråk

Svenska, norska, danska, engelska

Anmälan

Anmäl dig här senast 15 september.

Kostnad

Konferensen erbjuder ett ”Early bird”-pris på 2 400 kr inklusive fika, lunch och konferensmiddag vid registrering före den 20 juni, därefter höjs priset till 2 700 kronor till sista anmälningsdag den 15 september.

Vill du enbart vara med en av dagarna så finns den möjligheten för 980 kr (inklusive fika/lunch). Vill du dessutom vara med på konferensmiddagen på torsdag kväll tillkommer ett pris på 870 kr.

Har du några frågor vänligen hör av dig via ldn2019@du.se

Praktisk information

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta

Katherina Dodou, Högskolan Dalarna, kdo@du.se

Anette Svensson, Jönköping University, anette.svensson@ju.se

Organisationskommitté

Katherina Dodou

Anette Svensson

Mattias Aronsson

Maren Eckart

David Gray

Mats Tegmark

 

Senast granskad: