Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet: “Skolgården som arena för lärande, lek och estetiska erfarenheter”

Margareta Häggström, lektor i bild, Högskolan Dalarna och Maria Hammarsten, Jönköping Universitet presenterar "Skolgården som arena för lärande, lek och estetiska erfarenheter".
Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Digitalt via Zoom och Selma, Campus Falun

Studien tar sin utgångspunkt i ett förändringsarbete, initierat av en rektor på en 1–6 skola. Förändringsarbetet tar avstamp i rektorns och personalens levda erfarenheter av barns minskade reella naturmöten och ett uppfattat behov av att införa utomhuspedagogik som en del i skolans förändringsarbete. Som ett första steg har personalen planerat att göra en markant förändring av skolgården genom att ta bort en stor del av den asfalterade gårdsplanen.

Eleverna blev i ett tidigt stadie involverade i planering av den nya skolgården, och med hjälp av estetiska lärprocesser formulerade eleverna sina tankar, idéer och önskemål om skolgårdens olika rum. Eleverna byggde små modeller i lego för att visualisera dessa tankar. Nu har en landskapsarkitekt anlitats för att se hur skolgården ser ut och hur den ska kunna förändras för att tillgodose såväl elevernas som lärarnas önskemål och behov.

Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur ett så pass stort förändringsarbete av en skolgård kan genomföras för att möjliggöra personalens önskemål om att använda skolgården som arena för lärande, lek och estetiska erfarenheter.

  • Vilka förväntningar har lärare och elever inför förändringen av skolgården?
  • Hur infriades förväntningarna?

Metod: För att besvara studiens frågeställningar kommer promenadintervjuer att genomföras på gården före och efter förändringen.

Lokal: Campus Falun, lokal Selma eller digitalt via Zoom: https://du-se.zoom.us/my/samtal178

För mer information kontakta
Proprefekt forskning
Senast granskad: