Boksläpp av forskare från forskningsprofilen Interkulturella studier (ISTUD)

Forskningsprofilen Interkulturella studier (ISTUD) vid Högskolan Dalarna presenterar fem nyutkomna böcker av profilens forskare.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 15:30 - 16:30
Lokal: Biblioteket. Campus Falun

Välkommen till boksläpp av Kjetil Duvold, docent i statsvetenskap, Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap, Bo G. Jansson, professor emeritus i litteraturvetenskap, Thomas Sedelius professor i statsvetenskap och Jonas Stier, professor i interkulturella studier. 

Författarna ger en kort presentation av sina respektive böcker och därefter bjuds till mingel med enkelt tilltugg.

Alla hjärligt välkomna. Ingen anmälan krävs. 

Kjetil Duvold, docent i statsvetenskap

"Political Culture in the Baltic States: Between National and European Integration. Palgrave Macmillan, 2020". Samförfattad med Sten Berglund och Joakim Ekman.   

The book is the first systematic and comparative effort to capture political culture in the Baltic countries, including political orientation and support for democracy. Revolving around public opinion data from the 1990s and onwards, including two recent surveys commissioned by the authors, the book takes stock of the political climate prevailing in Estonia, Latvia and Lithuania a quarter of a century after reclaiming independence and fifteen years after becoming members of NATO and the EU. These three countries share the same geopolitical fate and many contemporary challenges, and yet each has been marked by their own transitions and struggles between nation building and European integration, Western and post-Soviet orientations, and past experience and future aspirations.

Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap

"Children in Minority Religions: Growing up in Controversial Religious Groups. Equinox, 2018". Samförfattad med Sanja Nilsson och Peter Åkerbäck.

Hur är det att vara barn och växa upp i en religiös minoritetsgrupp som Hare Krishna, Scientologi-kyrkan, Jehovas Vittnen, Knutby Filadelfia, Plymouth-bröderna, Enighetskyrkan eller Guds Barn/Familen? Boken bygger framför allt på ett 70-tal intervjuer med såväl vuxna som barn som vuxit upp i dessa grupper, samt på intervjuer med ett 20-tal föräldrar. Fältobservationer och textstudier av gruppernas material kring barn och barnuppfostran ingår också. Livsvillkoren för barnen kan vara mycket olika, bland annat för att de olika religiösa grupperna har olika ideologier och syn på barnuppfostran. Individuella omständigheter inom olika familjer, fas i gruppens utveckling samt samhällets gensvar och reaktioner på gruppen ifråga påverkar också barnens villkor. Boken diskuterar teman som socialisation, identitet, avhopp och skolgång, men tar också upp farhågor kring dessa grupper som auktoritär uppfostran, isolering från samhället, separationer mellan föräldrar och barn, och bristande omsorg vad gäller mat och hälsa.

Bo G. Jansson, professor emeritus, litteraturvetenskap

"Erik Lindström och hans dagbok 1877-1936". I samverkan med Svärdsjö hembygdsförening, Dalarnas museum och Högskolan Dalarna, 2019.

Denna monografi är en bok om en annan bok, nämligen Svärdsjöbon och byggnadsarbetaren Erik Lindströms dagbok 1877-1936. Dagboken ger en fascinerande bild av inte bara en enskild människas livsbana utan också av hela Sveriges utveckling – ekonomiskt, kulturellt, tekniskt och socialt – från det sena 1800-talet och till det tidiga 1900-talet. Men föreliggande monografi har ett dubbelt syfte.  Här beskrivs inte bara och analyseras sakinnehållet i Lindströms dagbok. Här diskuteras också dagbokens form samt, mera allmänt, själva dagboksgenren. Vad är egentligen en dagbok? Varför skrivs dagböcker? Vilka värden kan äldre dagböcker ha för oss idag?

Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap

"Semi-Presidential Policy-Making in Europe: Executive Coordination and Political Leadership. Palgrave Macmillan, 2020". Samförfattad med Tapio Raunio.

This book explores how power-sharing between the president and the prime minister works in semi-presidential regimes. In contrast to much of the existing comparative work on semi-presidentialism, the book emphasizes the role of institutional coordination at the most concrete level of executive policy-making, and asks how institutional coordination between the president and prime minister influences presidential activism and the balance of power within the executive. The authors develop a tentative framework embedded in institutionalism and based on four strands of research – semi-presidentialism, public administration, political leadership, and foreign policy analysis – which is subsequently applied to the cases of Lithuania, Romania and Finland. Given the political challenges facing many semi-presidential countries, the study ultimately seeks to identify institutional solutions that facilitate power-sharing and successful policy-making.

Jonas Stier, professor i interkulturella studier

"Interkulturellt arbete i förskolan: med läroplanen som grund. Natur & Kultur, 2019".  Samförfattad med Bim Riddersporre.

Ett interkulturellt samspel mellan barn, pedagoger och föräldrar är en viktig del av förskolans vardag. Alltmer betonas vikten av ett interkulturellt arbete i förskolan. Men vad innebär ett interkulturellt förhållningssätt och hur påverkar det vardagen? Med avstamp i förskolans uppdrag och i resonemang om bland annat kommunikativa processer, jämställdhet, traditioner, religion och tidsuppfattning diskuterar författarna de centrala delarna i ett interkulturellt förhållningssätt. Utifrån händelser i förskolans vardag och med stöd i forskning ges ett flertal handfasta råd och verktyg för att ett interkulturellt arbete ska fungera fullt ut och berika verksamheten. Boken vänder sig till alla som arbetar i förskolan, inklusive rektorer och förskollärarstudenter.

För mer information kontakta
Professor statsvetenskap