Forskningsseminarium

Att ge skriftlig respons (Utbildning och Lärande)

Det är temat för Liivi Jakobsons avhandling. Det rör sig i en kontext av svenska som andraspråk men är säkert intresse för oss alla.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma
Arrangör: Forskningsprofilen Utbildning & Lärande
Presentatör: Liivi Jakobson

Så här formulerar sig Liivi själv inför seminariet:

 ”På onsdag den 6 november kommer jag att presentera delar av min avhandling ”Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: Teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar”. Avhandlingen handlar om skriftlig lärarrespons -  den viktigaste men också den svåraste och mest tidskrävande delen av undervisningen för många lärare. Även om avhandlingen handlar om nybörjare i svenska som andraspråk anpassar jag seminariet också till alla som arbetar med skriftlig respons men den riktar sig framförallt till alla språklärare, oavsett studenters språknivå.

Inledningsvis behandlar jag begreppet respons ur ett teoretiskt perspektiv och därefter presenterar jag en responsanalysmodell som jag skapade under forskningsresans gång. Denna modell utgår från två områden, responsfokus och responssätt. Responsfokus handlar om vad läraren koncentrerar sig på i sina kommentarer (exempelvis innehåll och organisation) medan responssätt beskriver hur respons ges, framförallt i form av kritik, beröm och information. Utifrån modellen visar jag vilka resultat som finns både i min och internationell forskning avseende tre forskningsområden: lärares responspraktik, lärares uppfattningar och studerandes uppfattningar om respons. På grund av komplexiteten inom dessa områden är det svårt att ge några konkreta råd om hur respons ska ges. Avslutningsvis ger jag dock förslag på lämpliga responsstrategier, baserade på tidigare studier och mina egna forskningsresultat. Förslagen kan användas av lärare och ger stöd för de dilemman som responsgivning innebär. Förhoppningsvis  är dessa till nytta för alla som arbetar med respons.” 

För mer information kontakta
Göran Morén
Univ adjunkt pedagogiskt arbete