Öppen föreläsning

Akademisk högtid – installationsföreläsningar

Föreläsningarna är en del av professorernas installation vid högskolans akademiska högtid.

Händelsen har passerat

Datum:
Plats: Campus Falun och digitalt
Lokal: Biblioteket

Föreläsningarna är öppna för alla och sänds också digitalt.

Se livesändning

 

Klockan 09.00

Stöd och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Thomas Strandberg, Professor i socialt arbete
Personer som i vuxen ålder förvärvar en funktionsnedsättning får ofta en förändrad livssituation. Stöd från olika aktörer kan vara nödvändigt för att klara omställningen. Min föreläsning fokuserar på socialt stöd, vardagslivets aktiviteter och delaktighet i samhällslivet. Jag berättar om personer som fått en hjärnskada och deras erfarenheter av stöd från närstående och samhället samt rehabilitering och återgång i arbetslivet.

Klockan 09.30

Demokratisk svenskundervisning – dröm eller verklighet?

Eva Hultin, Professor i svenska med didaktisk inriktning
Skolan har två uppdrag: kunskaps- och demokratiuppdraget. Ansvaret vilar på skolans alla ämnen, att elever utvecklar kunskaper, förmågor och attityder som förbereder dem för vuxenlivet och att vara en demokratisk medborgare. I den här föreläsningen ger jag exempel på hur undervisningen i svenskämnet förverkligar demokratiuppdraget, men också vilka hinder uppdraget möter.

Klockan 10.00

Förbättringsledarskapets betydelse i förskola och skola

Jan Håkansson, Professor i pedagogiskt arbete
Varför är det så svårt att få till ett systematiskt kvalitetsarbete som verkligen påverkar den dagliga praktiken och barns och elevers lärande? De flesta som leder förskolor och skolor har säkert upplevt glädjen i att starta olika utvecklingsarbeten, för att sedan upptäcka hur svårt det kan vara att komma i mål. Vad är det som gör att vissa verksamheter lyckas och andra inte? I ljuset av forskning kring den fjärde generationens skolutveckling och förbättringsledarskap lyfter jag fem aspekter för framgång som ramar in skolorganisationers ”självförbättrande förmåga”, det vill säga förbättringskapaciteten.

Klockan 10.30

Bildning är inte vad vi lärt, utan vad vi har kvar – när vi glömt allt vi lärt

Jörgen Dimenäs,  Senior professor i pedagogisk arbete

Många delar uppfattningen att utbildningens mål handlar om att ge människor möjligheter att via olika vägar och yrkeskarriärer bidra till att leva i, förvalta och utveckla ett demokratiskt samhälle. Det livslånga lärandet följer unga i allt från förskola till högskola. Barn, elever och studenter möter ständigt krav på kunnande. Något som mäts på olika sätt och ofta kortsiktigt. Min forskning tar avstamp i utbildningens möjligheter och dilemman. Jag fokuserar på betydelsen av det som studeras och hur skickliga lärare skapar undervisning som leder till mer hållbart lärande.

Klockan 11.00

Literature in Times of Crisis: Migration, Ageing and Emotions

Carmen Zamorano Llena, Professor i engelska
There is currently a sense that crisis is pervasive. The spread of terror/ism, international migration, population ageing, and economic crises are glocally experienced as threats that relate to the spread of fear and anxiety in society. In this context, scientific research is requested to respond and deliver solutions to the sufferings of this ailing body politic. What can literary studies “deliver” to society? In this lecture I will focus on how my literary research on aspects relating to migration, ageing and, most recently, emotions engages with these crucial matters.

Klockan 11.30

Från himlen till helvetet – förståelsen av långvarig smärta

Björn Äng, Professor i medicinsk vetenskap
Vad finns att lära från militära piloter för att bättre förstå kronisk smärta, vår vanligaste folksjukdom? Hur relaterar det till upptäckter av receptorer för beröring och temperatur, som i år 2021 gav Nobelpris i fysiologi eller medicin? I min föreläsning visar jag lärdomar från egen prisbelönt forskning som kan komplettera fantastiska upptäckter av David Julius och Ardem Patapoutian i förståelsen av långvarig smärta.

Klockan 13.00

Arbetsorganisation och företagsomställningar

Roland Ahlstrand, Professor i arbetsvetenskap
I föreläsningen reflekterar jag över min forskning om arbetsorganisation och företagsomställningar. Jag gör nedslag i 30 års forskning och pekar på några centrala kännetecken för svenskt arbetsliv. Vilken betydelse har till exempel den svenska modellen med förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare, samt kollektivavtal haft för anställdas inflytande över sina arbetsvillkor? Jag funderar också över mitt val att forska om just arbetslivsfrågor.

Klockan 13.30

Is tourism work decent work?

Tara Duncan, Professor i turismvetenskap
Tourism work is often seen as exploitative with low pay and unsocial hours and employing mostly young people, women and new migrants. Using the idea of ‘decent work’, this lecture will ask the question: can tourism work can ever be ‘decent’. Through a social sustainability lens, the lecture will highlight that this is not ‘just’ a concern for management but needs to be approached from an interdisciplinary societal perspective that put employees, their families and communities at the forefront of future discussions.

Klockan 14.00

Företagsekonomins frågor – spelar de roll?

Jörgen Elbe, Professor i företagsekonomi
Företagsekonomi är trots sin relativt korta historia ett av Sveriges största akademiska ämnen. I ett samhälle där marknadsekonomin dominerar fördelningen av varor och tjänster samtidigt som tillväxt och oförsvarbar konsumtion ifrågasätts torde ämnet företagsekonomi spela en viktig roll. Men vad vet vi egentligen om ämnet? I min föreläsning berättar jag mer om ämnets bakgrund, utveckling och vilka frågor som varit centrala och vilka som borde vara viktigast nu.

Klockan 14.30

En företagsekonomisk odyssé med oanade vändningar

Peter Hultén, Professor i företagsekonomi
En odyssé kan liknas vid en irrfärd. Ett mål finns, men vägen dit är allt annat än tydligt utstakad. Det gäller även min egen resa som forskare inom det företagsekonomiska området. När jag antogs som doktorand vid Umeå Universitet hösten 1996 var tanken att jag skulle forska om ryska företagens utveckling efter Sovjetunionens fall. Riktigt så blev det inte. Andra möjligheter ledde mig in på nya områden. Resan är inte över...

Klockan 15.00

Data analytics to breathe better

Yves Rybarczyk, Professor i mikrodataanalys
Urbanization and increased consumption of fossil fuels mean that 85 percent of the world’s population lives in environments that exceed WHO air quality guidelines. Atmospheric pollution is the fourth highest risk factor for global deaths. The risk is even higher in developing countries. This lecture introduces an alternative way for predicting air contamination in complex urban terrains with the help from data analytics. To conclude, I propose a hybrid model for improving the forecasting accuracy.

Klockan 15.30

Evolution of Artificial Intelligence

Arend Hintze, Professor i mikrodataanalys
Darwinian evolution is the reason why humans are intelligent. Neuroevolution studies the evolution of intelligence and seeks to recapitulate it using computer models to create artificial intelligence. Within this field, I am specifically interested in how our brain turns experiences into mental representations and how we later use these representations to inform future decisions. Replicating this learning process in the machines surrounding us will severely impact our future – are we ready for that?

Akademisk högtid 2021

Kontakt
Akademisk högtid
Senast granskad: