Nominering hedersdoktor 2019

I samband med akademisk högtid promoverar Högskolan Dalarna hedersdoktorer. Nu är det dags att nominera 2019 års kandidat/er.

Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till högskolan och i något avseende ha bidragit till Högskolan Dalarnas verksamhet. Men det kan också vara en person som på annat sätt gjort sig förtjänst av den värdighet som doktorstitel innebär exempelvis genom författarskap, kulturvård, folkbildning, föreningsaktivitet, pedagogiska eller informativa gärningar, eller annan samverkan med samhället.

Sista dag för nominering är 15 november 2018.

- Har, genom samarbete med forskare vid Högskolan, i hög grad främjat forskningen vid Högskolans akademiska miljöer

- Har eller har haft ett väsentligt inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen inom Högskolans akademiska miljöer

- Har anknytning till Högskolan och har utfört ett viktigt forskningsinriktat arbete inom Högskolans akademiska miljöer utan att ha akademisk examen

- Har eller har haft stor betydelse för Högskolans internationella samarbete inom forskning och utbildning

- På annat sätt än forskning synnerligen främjat utvecklingen vid Högskolan

- Har åstadkommit framstående litterära, konstnärliga eller samhälleliga prestationer med anknytning till Högskolans intresseområden

Begränsningar:

- Svenska disputerad filosofie doktor bör inte bli filosofie hedersdoktor vid sitt eget lärosäte eller vid annat svenskt lärosäte, däremot kan ex en teknologie doktor utses till filosofie hedersdoktor

- Är utsedd till hedersdoktor inom samma område vid ett annat lärosäte i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid Högskolan och teknologie hedersdoktor vid ett annat lärosäte.

- Har ett politiskt eller legalt inflytande över Högskolan

- Personer med utländsk doktorsexamen kan bli hedersdoktor inom samma område som den utländska examen, men inte bli hedersdoktor inom samma område vid två lärosäten i Sverige

- Hedersdoktorat får inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag, gåvor och liknande.

- Är anställd vid Högskolan Dalarna

Vad händer nu?

Förslag till hedersdoktor lämnas till dekan för beredning av ärendet och för att en kontroll av att villkoren är uppfyllda. Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) utser den beredningsgrupp som sedan föreslår rektor att fatta beslut om utseende av hedersdoktor.

Förslag till hedersdoktor är konfidentiella till dess beslut har fattats och offentliggjorts och vederbörande är underrättad.

Senast granskad: