Biträdande universitetslektor i socialt arbete

Ref HDa 2.3-2020/113

Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens och göra skillnad inom ämnet socialt arbete. Ämnet befinner sig i ett skede med en expansiv satsning på utbildning, forskning och samverkan med en tvärvetenskaplig ansats. Vi erbjuder nu en meriteringstjänst som biträdande lektor med 50 % forskningstid som kan bidra till att ytterligare stärka en expansiv miljö gällande såväl forskning som undervisning.

Forskningsprofilen Hälsa och välfärd

Inom forskningsprofilen Hälsa och välfärd och Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö. Examinationsrätt finns på grund-, avancerad och forskarnivå. Rätt att examinera doktorer inom Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik finns sedan våren 2017. Forskningen bedrivs tvärdisciplinärt med inriktning på kunskapsimplementering och patientsäkerhet, reproduktiv hälsa, äldres respektive barns och ungdomars hälsa och välfärd samt folkhälsa och idrott. Samarbetsorgan för utveckling av samverkan med regionen inom socialtjänst och hälso- och sjukvård finns etablerade och gemensamma projekt bedrivs kring verksamhetsförlagd utbildning, forskarutbildning, forskning och kompetensutveckling.

Ämnet socialt arbete är ett centralt kunskapsområde i forskarutbildningen Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik, där ambitionen är att ämnet socialt arbete ska bli examensämne. Forskningen inom kunskapsområdet socialt arbete sker huvudsakligen tvärdisciplinärt och knyter an till det sociala arbetets huvudområden och andra teman med relevans för professionen. Bland annat bedrivs forskning med inriktning mot äldre, unga, försörjningsstöd, stödjande samtal, genus, funktionshinder, missbruk, evidensbaserad organisering och tillsyn, samt socialpolitik.

Dina framtida arbetsuppgifter

Vi erbjuder en stimulerande miljö som framgångsrikt integrerar utbildning, forskning och samverkan mellan olika ämnesområden och med det omgivande samhället, regionalt, nationellt och globalt. Vetenskapligt arbete sker också i de forskarnätverk som de anställda är engagerade i, bland annat genom högre seminarier. Hos oss erbjuds du goda möjligheter att bidra till verksamhetens vidareutveckling och din egen kompetensutveckling. Högskolan Dalarna ligger i framkant vad gäller nätbaserat lärande och en del av ämnets undervisning sker med hjälp av digitala verktyg.

Tjänsten består av 50% undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå kombinerat med 50% forskning i tjänst. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år men kan förlängas upp till sex år om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Du som biträdande lektor kommer att ges möjlighet att utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Efter meritering kan du ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § Högskoleförordningen.

Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Tillträde enligt överenskommelse.

Är du personen vi söker?

Enligt Högskoleförordningen och Anställningsordning är den behörig som biträdande lektor som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Bedömning av den vetenskapliga samt pedagogiska skickligheten sker enligt givna kriterier i anställningsordningen. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl, såsom ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

För denna anställning krävs:

 • Doktorsexamen inom ämnet socialt arbete, eller annan akademisk disciplin men med en forskningsinriktning som bedöms vara av god relevans inom ämnet socialt arbete.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande.
 • Förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det är meriterande om:

 • Din redovisade forskningsaktivitet är inom något av det sociala arbetets kärnområden, såsom missbruk, barn och familj, funktionsnedsättningar, integration, försörjningsstöd eller annan inriktning mot evidensbaserad praktik inom socialt arbete.
 • Du har undervisningserfarenhet från i första hand grundnivå men också från avancerad nivå.
 • Du har Socionomexamen och yrkeserfarenhet från praktiskt socialt arbete.
 • Du har erfarenhet av distansutbildning.
 • Du har erfarenhet av kurs- och programutveckling.

Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

Välkommen med din ansökan!

Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning.

Ansökan med angivet diarienummer ska innehålla:

 • Meritförteckning
 • Intyg och betyg
 • Publikationsförteckning
 • Fem av de mest relevanta av åberopade arbeten
 • Skriftlig redogörelse för vetenskaplig verksamhet
 • Uppgift om referens
 • Pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, du.se/pedagogiskameriter

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång.

Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Du ansöker via vår webbplats senast 2020-04-06

Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Kontaktpersoner
Joacim Larsson von Garaguly
Avdelningschef
+46 (0)23-77 80 25
jlr@du.se
Thomas Strandberg
Professor
+46 (0)23-77 83 85
tst@du.se
Anna Ehrenberg
Forskningsledare
+46 (0)23-77 84 72
aeh@du.se