Systematiskt kvalitetsarbete

Högskolan Dalarna strävar efter att utveckla verksamheten genom ett kvalitetsarbete som är systematiskt och skapar delaktighet.

Högskolan Dalarnas systematiska kvalitetsarbete

Högskolan Dalarna (HDa) strävar efter att utveckla verksamheten genom ett kvalitetsarbete som är systematiskt och skapar delaktighet. Ledningen bär ett stort ansvar för att genom sitt engagemang ge bästa möjliga förutsättningar för en kvalitetsmedveten kultur som enligt HDa:s definition ska präglas av "tydligt ledarskap, öppenhet och transparens, beredskap till omprövning och vilja till förbättringsarbete".

Kvalitetsansvaret är en gemensam angelägenhet för Högskolans personal och studenter; var och en har ansvar för att utveckla kvaliteten inom det egna ansvarsområdet. Högskolans samtliga anställda och studenter har därför en viktig uppgift och tilldelats ett stort förtroende för att i det dagliga arbetet, tillsammans med det omgivande samhället, verka för en verksamhet och akademisk lärmiljö av hög kvalitet och i ständig utveckling.

Policy för det systematiska kvalitetsarbetet

Visualisering av det systematiska kvalitetsarbetet

För att visualisera HDa:s systematiska kvalitetsarbete har en modell skapats som tematiskt sorterar processer och aktiviteter i tre pelare vilket åskådliggörs figuren nedan. Det systematiska kvalitetsarbetet vilar på basen av en kvalitetsmedveten kultur. Processerna och aktiviteterna kategoriseras i tre pelare: verksamhetscykeln, operativt kvalitetsarbete och planerad utvärdering. Kategoriseringen baseras på processens eller aktivitetens huvudsakliga syfte inom det systematiska kvalitetsarbetet. En ständig växelverkan mellan de tre pelarna genererar kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av hela HDa:s verksamhet.

 Visuell modell av HDa:s systematiska kvalitetsarbete

HDa:s systematiska kvalitetsarbete bygger på grundprincipen att det finns en tilltro till lärarprofessionen och en önskan att tillvarata varje medarbetares kompetens, kreativitet, förändringsvilja och ansvarstagande. Detta innebär att enskilda lärare, forskare, forskningsledare, ämnesföreträdare, program- och kursansvarig tilldelas ett stort ansvar att i det dagliga arbetet verka för så hög kvalitet som möjligt i HDa:s utbildning, forskning och samverkan. Ett sådant ansvar innefattar att skapa strukturer och arbetssätt för operativ kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, väl anpassat till enhetens förutsättningar, i samskapande med studenter och omgivande samhälle och i samklang med HDa:s formella strukturer och riktlinjer. För att säkerställa efterlevnad av lagar, förordningar och internationella standarder såsom ESG, finns HDa:s styrdokument vilka reglerar specifika processer och aktiviteter.

Styrdokument vid Högskolan Dalarna

I grunden styrs Högskolan Dalarna av lagar, regler och förordningar som beslutas av riksdag och regering. De styrande dokumenten och rutiner som finns internt på Högskolan ska ha i syfte att styra och vägleda verksamheten att uppfylla dessa lagar, regler och förordningar samt Högskolan Dalarnas egen vision och policys.

Ett styrdokument styr Högskolans verksamhet och anger lokala ramar för vad som är tillåtet i en organisation vad beträffar en bestämd verksamhet och gäller alltid tillsvidare. Eventuellt upphävande av styrdokument beslutas av samma beslutsinstans som vid inrättande av styrdokumentet.

Läs mer om Regler för Styrdokument

Senast granskad:
Senast granskad: