Personal NGL-centrum

Här är personalen som arbetar på NGL-centrum.
Högskolepedagogisk utvecklare
Mångfaldssamordnare
Samordnare med särskilt ansvar för jämställdhet och mångfaldsfrågor. Sammankallande och föredragande för mångfaldsrådet. Diskrimineringsärenden. Projektledare för Akademi för integration och Korta vägen för utländska akademiker.
Universitetslektor
Utvecklingssamordnare
Högskolepedagogisk utvecklare
Pedagogisk utvecklare
Joacim Svensson
Programledare (Tjänstledig)
Johan Kostela
Samverkansstrateg
Jag arbetar som samverkansstrateg på Högskolan Dalarna. Min uppgift är att främja innovativa miljöer/idéer och skapa förutsättningar för god samverkan med externa partners. Jag är också chef för avdelningen KTP (Knowledge Transfer Partnerships).
Klara Holdstock
Koordinator
Koordinator och Impact officer på KTP-avdelningen. Ansvarar för koordinering av samverkansprojektet KTP Energi Sverige och kommunikationen kring impact/resultat av KTP Energi 2.0,KTP Science och KTP Energi Sverige.
Leif Bartholdsson
IKT-pedagog
Ikt-pedagog
Fil dr Tillämpad IT inriktning utb.vetenskap
Pedagogisk utvecklare inriktning digital kompetens
Undervisar i högskolepedagogik, arbetar med pedagogisk konsultation och hur man kan använda digitala teknologier för att stödja studenters lärande samt leder seminarier i att skriva pedagogisk portfölj.
Pedagogisk utvecklare Inriktning lärmiljöer (Tjänstledig)
IKT-pedagog
IKT-pedagog
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
Mikael Berglund
Verksamhetssamordnare
Jag arbetar främst med förbättringsåtgärder, utredningar och samordning inom utbildningsadministrationen. Jag är även engagerad i den fortlöpande verksamhetsstyrningen.
Strateg för extern forskningsfinansiering
Forskarutbildningssamordnare
Forskarutbildningssamordnare och sekreterare i forskarutbildningsnämnden samt sekreterare i institutionen för hälsa och välfärds och institutionen för lärarutbildnings respektive forskarutbildningsutskott/råd.
Per Edén
Verksamhetsledare
Nämndkansliansvarig
Ragnar Olafsson
Utvecklingsledare
Uvecklingsledare
Handläggare (Tjänstledig)
Ingår i IKT-pedagogteamet med särskild inriktning mot arbete i lärplattformen Learn. Systemförvaltare för textmatchningsverktyget Urkund. Systemspecialist för mobilitetsdatabasen MoveON.
Sofia Reyier Österling
Forsknings- och utbildningsstrateg
Jobbar med strategiska frågor för att ge våra akademiska miljöer förutsättningar att utvecklas på bästa sätt.
Forsknings- och utbildningsstrateg
Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare
Erasmusansvarig. Jag arbetar med strategiska internationella frågor, internationella samarbetsavtal och ansökningar inom bland annat EU. Representant i hållbarhetsrådet.
Forskningssamordnare
Utvecklingssamordnare
Senast granskad:
Senast granskad: