Pedagogiska utgångspunkter

Vi stödjer den pedagogiska verksamheten vid Högskolan Dalarna. Det gör vi bland annat genom högskolepedagogiska kurser och seminarier samt genom att tillhandahålla en digital lärmiljö med support för lärare och studenter. Här presenterar vi våra gemensamma pedagogiska utgångspunkter.

Vi vill möjliggöra lärande och undervisning

Lärarens uppgift är att göra det möjligt för studenterna att lära. Lärare kan inte tvinga någon student att lära sig något. Inte heller går det att överföra kunskap – det hade annars varit användbart. Däremot kan lärare skapa goda förutsättningar för studenternas lärande.

NGLc vill möjliggöra lärande genom direkta möten med studenter, men framför allt genom att tillhandahålla utbildningar och stöd till lärare så att de i sin tur kan göra det möjligt för studenterna att lära.

Samtal är nödvändiga för lärande

Människor lär genom samtal och genom samtal formas och omformas ställningstaganden. Seminariet, som är en samtalsbaserad undervisningsform, har en lång tradition inom den högre utbildningen eftersom det ger möjlighet för både lärande och reflektion. I föreläsningen introduceras nya infallsvinklar, vilka fungerar som en katalysator i efterföljande samtal.

Eftersom NGLc ser samtal som nödvändiga tillhandahåller vi digitala mötesplatser för samtal utan geografiska hinder. Gränsen mellan nät och campus är inte skarp och därför väljer vi att tala om kurser via nätet snarare än distanskurser. Rätt använt kan nätet bidra med närhet, tillgänglighet och flexibilitet så att fler kan delta i samtalen.

Undervisningens behov kommer före tekniken

Digitala verktyg har möjliggjort framväxten av utbildningar där geografiska avstånd inte längre utgör ett hinder och de möjligheter som dessa verktyg ger är värdefulla även på campus.

Eftersom NGLC vill möjliggöra (och underlätta) lärande och undervisning strävar vi efter att tillhandahålla teknik som svarar mot utbildningarnas och användarnas behov.

Våra inspirationskällor

Vår främsta inspiration har vi hämtat från:

  • Englund, Tomas (2005): Det deliberativa samtalet – didaktiska möjligheter och begränsningar. I Lära ut och in – om innehållet i pedagogisk verksamhet. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie, s 21 – 26.

  • Laurillard, Diana (2012): Teaching as a Design Science. Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. New York: Routledge.

  • Ramsden, Paul (1992/2003): Learning to Teach in Higher Education. London: RoutledgeFalmer.

  • Säljö, Roger (1992): Kunskap genom samtal. Didaktisk tidskrift 2-3, s 16 – 29.
Senast granskad:
Senast granskad: