NGL-centrums erfarenheter med Learn under HT17

Högskolan Dalarna har nu använt Blackboard Learn för samtliga nya kursrum under höstterminen och NGL-centrum vill passa på att här sammanfatta hur vi upplevt terminen och ge vidare tips på de områden där lärare haft störst utmaningar.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Sedan Blackboard Learn infördes vid Högskolan Dalarna efter sommaruppehållet har 1400 kurser skapats i systemet och varje månad loggar ungefär 11000 studenter in i sina kurser. Sammantaget har uppstarten gått bra även om det finns områden som behöver förbättras och förtydligas. I regel har det funnits fler och svårare utmaningar för både lärare och studenter i kurser med många deltagare och kurser med många aktiviteter i form av uppgifter och prov medan kurser med få eller enstaka lärare och färre aktiviteter har haft det lättare. Efter många år med Fronter har vi också etablerat ett arbetssätt att genomföra kurser med digitala verktyg, verktyg som ibland fungerar annorlunda i Learn och delvis följer ett annorlunda tänk. I ljuset av detta vill NGL-centrum dela med sig av några av de erfarenhet som vi hittills samlat genom de kontakter vi haft med både studenter och lärare via support och utbildningar.

 

Erfarenheterna redogörs här som ett FAQ och vi länkar både till filmer och manualer för vidare instruktioner.

 

Resultat och bedömning

Vi är flera lärare i kursen. Hur gör vi inlämningsmappar så att varje lärare kan se "sina" studenters inlämningar?

Där Fronter arbetade med mappar med olika behörighetsinställningar, använder Learn sig av "Uppgifter" för att skapa möjligheter för studenterna att lämna in arbeten. En mapp i Learn är ett sätt för läraren att skapa struktur i kursens kursmaterial. Eftersom det var ett vanligt sätt att via mappar både skapa struktur och möjligheter för studenterna att lämna in arbeten i Fronter har det varit en enkel tanke att försöka återskapa denna struktur i Learn. Ett upplägg där varje lärare i kursen haft en mapp med sitt namn och däri också skapat inlämningsmappar var ett full rimligt upplägg i Fronter men desto svårare att genomföra i Learn. Om en kurs har tre lärare och varje lärare lägger upp "Uppgift 1" i sina mappar i Learn får vi en del oönskade konsekvenser. Dels skapas det i "Kursadministration och resultat" en kolumn för varje "Uppgift 1" vilket medför förvirring för de rättande lärarna, dels kan det bli svårt för studenterna som ska lämna in "Uppgift 1" då de i olika lägen inte ser sammanhanget - att "Uppgift 1" kommer från olika mappar i kursrummet i Learn. För studenten kan det därför verka som om hen har tre olika "Uppgift 1" att göra. 

Om behovet egentligen är att förenkla vid rättning - att varje enskild lärare bara ser "sin grupp" vid bedömning så finns det andra verktyg att göra detta i Learn. Om hela studentgruppen ska lämna in "Uppgift 1" så är behovet snarare att för läraren enkelt kunna filtrera i "Kursadminstration och resultat" för att bara se det man vill se - i detta fall en specifk grupp studenter. Det finns olika sätt att göra detta på. Det enklaste sättet är att skapa en så kallad "Smartvy". Med hjälp av smartvyn kan läraren med en enkel knapptryckning få upp bara den grupp studenter eller bara en speciell kateregori av uppgifter som läraren för tillfället är intresserad av.

Smartvy

 

För att lära dig mer som smartvyer, läs denna instruktion. Beskrivning av smartvyer börjar på sidan 7.

Vi har också gjort en videoinstruktion för hur man skapar en smartvy, se den här.

Learn använder ett poängsystem för uppgifter. Hur gör vi som lärare för att ge bokstavsbetyg till studenternas inlämningar? 

Det är riktigt - när man gör en uppgift i Learn, eller en bedömningsbar loggbok, blogg forum eller test, så frågar Learn efter ett numeriskt värde att sätta på uppgiften som "maxpoäng". Det går inte att lämna fältet tomt, men det går att sätta 0 (noll). Det finns olika sätt att låta Learn "översätta" denna siffra till ett bokstavsbetyg och manövern kan vara mer eller mindre automatisk. Vi börjar med den mest manuella varianten.

Om vi utgår från konventionen att 0 poäng är U, 1 poäng är G och 2 poäng är VG så skulle en uppgift med betygsskalan U-VG ge maxpoäng 2. När vi skapar uppgiften sätter vi alltså "2" i fältet för "Möjliga poäng". Samtidigt, under menyn "Visa dina resultat", ändrar vi från inställningen "Poäng" till inställningen "Text". Nu har vi ställt in så att uppgiften ger maximalt två poäng men att jag som lärare vill visa ett textresultat för studenten. Inställningen "Text" accepterar vilken text som helst, så du kommer att kunna bedöma uppgifterna både med "G", "Godkänd", "Komplettera" eller vilken benämning du nu vill använda.

resultat

 

Tack vare inställningen "Text", kan du sedan under "Kursadministration och resultat" ändra siffran till valfri text. I exemplet nedan har jag ändrat siffran 0 till "Underkänd" och siffran 1 till Godkänd.

bokstavsbetyg

 

För att förenkla denna manöver så kan man använda något som kallas "Bedömningsscheman". Ett bedömningsschema definierar vilka poängnivåer som ska ge vilket bokstavsbetyg. Vi kan med andra ord låta Learn själv översätta 0 poäng till "U", 1 poäng till G och så vidare. På detta sätt behöver du aldrig lämna vyn där du tar del av studentens inlämningar och ger generell feedback. När du sätter poäng i denna vy kommer Learn att översätta poänget till valt bokstavsbetyg utifrån inställningarna i bedömningsschemat. När bedömningsschemat väl är konstruerat, finns det tillgängligt som valbart resultat när du skapar uppgiften.

bedömningsschema

 

Här kan du läsa mer om resultat och bedömning och hur du gör bedömningsscheman

Du kan enkelt göra bedömningsscheman utifrån de vanligaste betygsskalorna om du utgår från denna instruktion

Strukturen i Learn

Varje gång jag gör en loggbok, prov, eller wiki så behöver jag göra så många inställningar. Hur hänger allt ihop?

Ofta när vi ska göra ett prov, en loggbok, blogg eller en anmälningslista i wiki-verktyget så går vi till den plats i kursmenyn (antingen i "Kursmaterial" eller "Uppgifter" och skapar innehållet via menyn "Verktyg". Det finns all anledning att stanna upp och reflektera över vad det efterföljande fönstret egentligen frågar efter.

Loggbok

När du skapar en ny loggbok, blogg, test, enkät eller wiki möts du av fönstret ovan: "skapa länk". Det är alltså en länk till något av av de valda verktygen som här kommer att skapas. I exemplet ovan frågar Learn huruvida du vill (1) skapa en länk till själva samlingen över alla loggböcker, (2) en specifik loggbok som du redan har skapat och som återfinns i listan eller (3) skapa en ny loggbok. Ofta väljer vi valet (3) eftersom vi ännu inte har skapat loggboken som studenterna ska skriva i. Efter detta fyller vi i de inställningar vi vill ha på loggboken, sätter datum för när den ska vara öppen och "sparar". När vi gjort detta landar vi åter på i samma fönster men nu finns den nyligen skapade loggboken i listan, så vi väljer den och går till nästa steg. Här får vi åter en fråga om "beskrivning" och ytterligare en möjlighet att välja datum och tid för tillgänglighet.

Länk till loggbok

Varför behöver jag skriva ytterligare en beskrivning? Varför behöver jag åter ställa in datum och tid för tillgänglighet? Det hela handlar om skillnaden mellan en kursaktivitet och själva länken till kursaktiviteten. Det blir lättare att förstå Learn om vi betraktar kursmenyn till vänster som "studenternas yta" och verktygen under kontrollpanelen som "lärarnas yta". Aktiviteter som loggböcker, bloggar, tester, enkäter och wiki-sidor blir enklare att förstå om de skapas istället skapas via kursverktygen i kontrollpanelen. Om man som i detta exempel går till kursverktyget "Loggböcker" i kontrollapanel så möts dels av de loggböcker som redan är skapade, dels av knappen "Skapa loggbok". 

Loggbok i kursverktyg

Vi befinner oss nu alltså i själva samlingen för alla loggböcker i kursen, oavsett var de ligger i kursmenyn. Via denna yta kan man ställa om grundinställningarna för de enkilda loggböckerna eller skapa nya loggböcker. Det är denna yta som frågan om "skapa länk" handlar om: vill du (1) skapa en länk som går till denna samling över alla loggböcker, (2) skapa en länk som går till en specifik loggbok i samlingen eller (3) skapa en ny loggbok. Alternativ 3 leder alltså till samma möjlighet att skapa en ny loggbok, fast från två olika håll. Det är med andra ord skillnad på inställningarna på en länk och vad länker går till. En loggbok kan ha specifika öppettider som alltså kan skilja sig från öppettiderna som specificerats i länken. Länken under "Kursmaterial" eller "Uppgifter" har alltså en koppling till kursaktiviteten, men är inte detsamma som kursaktiviteten. Det betyder att om man som lärare skulle råka ta bort länken så skulle kursaktiviteten fortfarande finnas kvar i själva samlingen. På samma sätt så behöver man vid kopiering av kursmaterial från en kurs till en annan, för att få med sig allt tänka på att både kopiera både länken och kursaktiviteten. Learn blir mindre av ett mysterium när man har fått rätsida på denna struktur.

Mer information om lärarnas kontrollpanel

Läs denna instruktion om hur du kopierar allt innehåll från ett kursrum till ett annat

Här är en film om hur du som lärare kan tänka kring strukturen på ditt kursmaterial

 

Studentadministration

Studenterna tar kontakt med mig för att de inte kan ändra på en redan inlämnad uppgift. Uppgiften är fortfarande öppen, varför kan de inte fortsätta att lämna in?

När man som lärare skapar en uppgift får man välja hur många inlämningar som är möjliga. Som utgångspunkt är valet ställt på "enskilt försök", det vill säga, studenterna kan lämna in endast en gång. Efter att denna inlämning är gjord kan studenten varken ta bort eller ändra på sin inlämning. Det finns anledning att redan här fundera över om studenterna ska kunna göra fler inlämningar än bara en, kanske inte bara för att uppgiften ibland kräver det utan också för att underlätta för studenterna i de fall de vill göra korrigeringar i ett inlämnat arbete och lämna in igen. Uppgiftens förfallodag och tillgänglighetsdatum hindrar ändå ytterligare inlämningar om man väljer att ställa in dessa.

Antal inlämningar

Det finns andra tillfällen då man som lärare vill tillåta ytterligare inlämningar, förutom de gånger då studenten vill göra korrigeringar under pågående inlämningsperiod, exempelvis vid kompletteringar och handledningsarbete vid större examensarbeten. I Fronter skapade lärarna ofta nya inlämningsmappar för kompletteringar, även om uppgiften var den samma som tidigare. Detta var fullt rimligt i Fronter sätt att skapa struktur utifrån ett mapp-tänk. I Learn är det ofta onödigt att skapa ytterligare uppgifter för sådana aktiviteter. Istället har du som lärare möjlighet att skapa ytterligare inlämningsmöjligheter på enskilda studenter. I scenariot där studenter ska komplettera inlämnade uppgifter, där uppgiften har varit inställd på att acceptera ett "enskilt försök", finns det under "Kursadministration och resultat" en knapp som gör så att studenten kan lämna in sitt arbete en gång till och du som lärare enkelt kan växla mellan den första och andra inlämningen och där också se de kommentarar du lämnade på den första versionen.

Du hittar inställningen om du ställer muspekaren över en students inlämning och trycker på den grå pilen. Välj "Visa resultatöversikt". 

Visa resultatöversikt

I nästa steg kan du trycka på knappen "Tillåt ytterligare försök" vilket gör så att studenten kan lämna in uppgiften igen, utan att du behöver ändra i själva uppgiftsinställningarna så att det påverkar alla studenters möjligheter till ytterligare inlämningar.

Tillåt ytterligare inlämning

Här kan du läsa mer och få fler tips på inställningar, från sida 4.

Följ denna instruktion om du vill veta mer om Uppgifter.

Jag använder gruppverktyget för att göra dela in studenterna i grupper. Studenterna tar kontakt med mig för att de vill byta grupp - kan de inte göra det själva?

Nej, studenter kan inte byta grupp själva och detta av en bra anledning. Eftersom grupper kan användas för grupp-uppgifter, enskilda diskussioner och andra aktiviteter så är det viktigt att gruppen kan känna sig trygga med att den information som delas inom gruppen också stannar där. Samtidigt så används grupp-funktionen också i syftet att göra enkla indelningar för seminarietillfällen och andra typer av sammanslutningar, där aktiviteten inom gruppen med de gruppverktyg som Learn erbjuder inte är lika viktiga. Det är vid dessa tillfällen som studenter ibland har ett behov av att byta från en grupp till en annan, eller hoppa ur en grupp då man råkat anmäla sig till två olika. För att ta bort en student ur en grupp, gå till den aktuella gruppen och välj "Redigera grupp".

Redigera grupp

I nästa fönster kan du antingen ta bort en enskild gruppmedlem eller manuellt lägga till en student. Tryck på det röda krysset respektive knappen "Lägg till användare".

Ta bort medlem

Glöm inte att trycka på knappen "Skicka" för att spara alla ändringar.

Läs mer om grupperverktyget här.

Senast granskad:
Senast granskad: