Rapporter

Texter och rapporter

Formativ feedback i högre utbildning – Inventering, förslag och organisatorisk implementering

Av Mats Anderson, Ulrika Artursson Wissa, Anders Avdic, Ulf Oom Gardtman, Anna Skogbergs

Sammanfattning:
Studentenkäten vid Högskolan Dalarna 2016 visade att studenter är missnöjda med den feedback de fick. Det var startpunkten för en kartläggning av hur feedback ges vid Akademin Industri och samhälle vid Högskolan Dalarna. Syftet med arbetet är följande:
1. Kartlägga vilka typer av formativ feedback som praktiseras vid Akademin Industri och samhälle, Högskolan Dalarna för att tillhandahålla idéer och förslag på hur formativ feedback kan bedrivas i högre utbildning.
2. Formulera konkreta projekt där formativ feedback ingår och som är effektiva avseende resurser och lärande. Ge förslag på former för kontinuerlig utveckling av kunskaper om feedback.
Målgrupp för rapporten är lärare och ledning inom Akademin Industri och samhälle.
Data har samlats in genom fokusgruppintervjuer, intervjuer, seminarier och interaktiva enkäter. Analys av det empiriska materialet har gjorts med hjälp av en modell som inspirerats av Dylan Wiliams fem strategier. Dessa är som följer:
1. Förtydliga och förstå lärandemål och bedömningskriterier
2. Att skapa situationer som gör lärandet synligt
3. Att ge feedback som utvecklar lärande
4. Studenterna skall aktiveras för att bidra till varandras lärande
5. Studenterna skall aktiveras att själva ta ansvar för sitt lärande
Rapporten mynnar ut i en beskrivning av tillämpningar av formativ feedback. Tillämpningarna är kategoriserade enligt Dylan Williams strategier. I rapporten beskrivs utmaningar som lärare har upplevt i sitt arbete med avseende på formativ feedback.
Vi ger förslag på ett antal utvecklingsprojekt och stöd till kontinuerlig utveckling för att varaktigt stärka formativ feedback. Förslagen syftar också till att bidra till en diskussion om feedback och andra högskolepedagogiska frågor, med utgångspunkt i frågan "Hur kan studentens lärande i högre utbildning effektivt stödjas av formativ feedback?" Med effektivt menar vi då utan att tidsåtgången ökar för den enskilde läraren.
Nyckelord: Feedback, respons, återkoppling, bedömning

Rapporten i sin helhet: ladda ner

 

En pod finns tillgänglig om arbetet i Diva

Johansson, Sören. Charlotte Lindgren intervjuar Ulf Oom Gardtman om rapporten "Formativ feedback i högre utbildning – Inventering, förslag och organisatorisk implementering", Högskolan Dalarna, 2018.

 

Senast granskad:
Senast granskad: