Pedagogisk-didaktisk kompetens för högskoleförlagda lärarutbildare

Kursen vänder sig i första hand till lärare vid högskolan som är verksamma inom lärarutbildningarna, men som saknar egen lärarutbildning och erfarenhet av undervisning i ungdomsskolan.

Kursens övergripande mål är att fördjupa deltagarnas kunskaper om skola, lärarutbildning och didaktik i syfte att stärka deras kompetens som högskoleförlagda lärarutbildare.

Innehåll

Kursen innehåller dels en gemensam allmändidaktisk, pedagogisk del för alla deltagare, dels en ämnesdidaktisk specifik del som behandlar relationen mellan akademiska discipliner och skolämne. I kursens andra del väljer deltagarna ett eller ett par skolämnen med relevans till den egna inriktningen.

Den första delen tar upp förskolan och skolan och dess verksamhet som samhällelig institution i ett historiskt och internationellt perspektiv. Bland annat behandlas såväl styrning av skolan – skollag, läroplaner, kursplaner och andra styrdokument – som styrning i skolan – mål- och resultatstyrning. Vidare behandlas den svenska lärarutbildningens utveckling i relation till skolan som samhällelig institution.

Kursens andra del behandlar ämnesdidaktiken som vetenskapligt fält. Olika svenska ämnesdidaktiska forskares perspektiv på den ämnesdidaktiska forskningens institutionella plats, syfte och funktion fokuseras. Denna del av kursen syftar också till att utveckla kunskaper om betydelsen för lärare att utforma undervisning som vilar på medvetna didaktiska val. I detta sammanhang betonas den sociala, historiska situeringen av lärares didaktiska val, genom att studera ett skolämnes historiska och samtida ämnestraditioner. I denna del behandlas också relationen mellan skolans demokratiuppdrag och gestaltningen av ett skolämnes undervisningsformer och undervisningsinnehåll.

Kursansvarig

Mats Tegmark
mte@du.se
023-77 83 04

Senast granskad:
Senast granskad: