Introduktionskurser

Vi planerar för ett utökat kursutbud. Vi presenterar kurserna på fyra nivåer, baserade på tidsåtgång och förväntad arbetsinsats. Någon nivå har redan flera kurser, på andra nivåer är planeringen inte klar men vi vill ändå presentera de fyra nivåerna för att visa helheten.

Introduktionskurser är korta kurser (en eller ett par timmar) utan förkunskapskrav, om ett väl avgränsat innehåll. Deltagande i introduktionskurser kräver ingen förberedelse och kurserna kan vid behov läsas mer än en gång. Det finns introduktionskurser för både personal och studenter och de vänder sig i första hand till interna deltagare, anställda och studenter vid HDa.

Det primära utbudet utgörs av praktiska kurser som introducerar de verktyg som används för våra utbildningar. Exempel på sådana verktyg är: Learn, Adobe Presenter, WiKi, Ephorus, KPW och Ladok osv. Kurserna erbjuder deltagarna ett tillfälle att få god kännedom om respektive verktyg och ger en grund för att använda verktyget. Introduktionskurser kan även handla om andra teman som hållbar utveckling, stöd till funktionshindrade studenter, antagning eller tillgodoräknanden.

Återkommande kurser från NGL-centrum för personal

Vi erbjuder återkommande kurser i våra lärmiljöer. Dessa kurser genomförs på webben. Du anmäler dig på Personalsidorna. Skulle du få förhinder vill vi att du meddelar oss alternativt avanmäler dig.

Saknar du någon kurs eller vill gå en kurs där det för tillfället inte finns något planerat kurstillfälle, vänligen kontakta oss så bokar vi in en kurs.

(If you want a course to be held in English, please contact the NGL Centre).

Efter önskemål erbjuder vi också kurser i nedanstående verktyg. Vill du gå en sådan kurs behöver du kontakta oss på NGL-centrum.

  • Adobe Presenter - program för att kunna spela in ljud och video till PowerPoint-presentationer. Vi har två kurser i Adobe Presenter. Steg 1 handlar om programmets grundläggande funktioner och i steg 2 fokuserar vi på videodelen och hur den fungerar.
  • Ephorus - är ett antiplagieringsverktyg som lärare kan använda för att kontrollera studenters texter ur ett plagieringsperspektiv.
  • Inspelningsstudio - används när lärare vill göra digitala inspelningar av sina föreläsningar och göra dem tillgängliga för studenterna.
  • SMART Board och Sympodium - SMART Board är en stor tryckkänslig skrivtavla med interaktiva funktioner som används i några av våra salar. Ett sympodium är en mindre variant av en SMART Board som kan kopplas till en projektor.
Senast granskad:
Senast granskad: