Kursanalys

Att göra en kursanalys är ett viktigt steg i det systematiska kvalitetsarbetet och som syftar till att utveckla kursen vidare. Begreppsmässigt skiljer vi här på kursvärdering och kursanalys. Se punkt tre nedan.

Regler för kursutvärdering vid Högskolan Dalarna:

  1. Centralt i arbetet med kursanalyser är att arbetet ska ske systematiskt, att det dokumenteras och att studenterna och andra berörda parter ska delges resultatet. Kursanalysen ska genomföras på alla typer av kurser inom Högskolan.
  2. Studenter som deltar i en kurs vid Högskolan Dalarna ska alltid ha möjlighet att lämna sina synpunkter på kurstillfället.
  3. Tänk på att kursvärdering och kursanalys inte är samma sak. Med kursvärdering avses studenternas bedömning av kursen. Med kursanalys avses den sammanvägda bedömningen av kursen som helhet. I den sammanvägda bedömningen utgör studenternas bedömning utgångspunkten, men kompletteras med andra faktorer som har inverkat på kursens genomförande samt med lärarnas synpunkter.

De mest centrala frågorna i en kursvärdering bör vara hur väl kursens upplägg varit ett stöd för studenterna att nå kursmålen. Andra viktiga underlag och aspekter som bör beaktas vid en kursanalys är kursens ekonomiska ramar, lokaler, digitala stödstrukturer, schemavillkor, kurslitteratur och eventuellt andra lärares (som ingår i kursen) omdömen.

Kursanalysen ska alltid sammanställas på avsedd mall och publiceras i lär plattformen. Föregående kursanalys kan också med fördel publiceras i nästkommande kursrum så att studenter kan ta del av hur utvecklingen av kursen sker och får en förståelse om att deras deltagande i kursvärderingen är viktigt för utvecklingen av kursen.

Mer information finns i dokumentet Regler för kursvärdering och kursanalys vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad: