Kursvärdering och Kursanalys

Att göra en kursanalys är ett viktigt steg i det systematiska kvalitetsarbetet och som syftar till att utveckla kursen vidare. Begreppsmässigt skiljer vi här på kursvärdering och kursanalys. Se punkt tre nedan.

Kursvärdering

Det finns en färdig mall för kursvärdering i varje kursrum med Originaldesign i Learn. Du som har Ultradesign måste använda något annat verktyg, t ex Sunet Survey. Kursvärderingen kan även kompletteras med egna frågor. Se även guide för kursvärdering och kursanalys.

Vill du hellre använda enkätverktyget Sunet Survey så går det bra. Du hittar hjälp om Sunet Survey här.

Kursanalys

Kursanalysen gör du sist efter att du analyserat kursvärderingen. Fyll i nedanstående mall på svenska eller engelska. Ladda ner mallen och fyll i analysen som du sedan sparar i PDF-format på din dator. Ladda slutligen upp den i respektive kursrum under Kursinformation. Se även guide för kursvärdering/kursanalys.

Klicka på den mall du vill ha:

·         Mallen för kursanalys (svenska). 

·         Template for course analysis (English).

Rutiner för kursanalys vid Högskolan Dalarna

  1. Centralt i arbetet med kursvärdering/kursanalys är att arbetet ska ske systematiskt, att det dokumenteras och att studenterna och andra berörda parter ska delges resultatet. Kursanalysen ska genomföras på alla typer av kurser inom Högskolan.
  2. Tänk på att kursvärdering och kursanalys inte är samma sak. Med kursvärdering avses studenternas bedömning av kursen. Med kursanalys avses den sammanvägda bedömningen av kursen som helhet. I den sammanvägda bedömningen utgör studenternas bedömning utgångspunkten, men kompletteras med andra faktorer som har inverkat på kursens genomförande samt med lärarnas synpunkter.
  3. Studenter som deltar i en kurs vid Högskolan Dalarna ska alltid ha möjlighet att lämna sina synpunkter på kurstillfället.

De mest centrala frågorna i en kursvärdering bör vara hur väl kursens upplägg varit ett stöd för studenterna att nå kursmålen. Andra viktiga underlag och aspekter som bör beaktas vid en kursanalys är kursens ekonomiska ramar, lokaler, digitala stödstrukturer, schemavillkor, kurslitteratur och eventuellt andra lärares (som ingår i kursen) omdömen.

Kursanalysen ska alltid sammanställas i avsedd mall (se nedan) och publiceras i lärplattformen under menyn Kursinformation för gäståtkomst. Föregående kursanalys bör också publiceras i nästkommande kursrum så att studenter kan ta del av hur utvecklingen av kursen sker och får en förståelse om att deras deltagande i kursvärderingen är viktigt för utvecklingen av kursen.

Mer information finns i dokumentet Regler för kursvärdering och kursanalys vid Högskolan Dalarna.

Senast granskad:
Senast granskad: