Kursens mål

Att ha målen i sikte när kursen planeras är ett skydd mot att ha med för mycket material. Det finns alltid viktiga saker och moment som en kurs kan fyllas med, i all välvillighet. Men, kan de försvaras i förhållande till kursens mål?

Det är lätt att förlora sig i detaljer när man vill så väl. Just därför är överblick av kursens mål så viktigt! Fundera över vad studenterna ska lära sig under kursen. Vilka är de centrala idéerna, färdigheterna, principerna eller sambanden som studenterna ska ha med sig?

Lärandemål på kursnivå - tumregler

Målen skall:

  • beskriva vad studenten ska kunna efter fullgjord kurs
  • vara tydliga för studenten, läraren och andra intressenter
  • vara begripliga för behöriga studenter
  • ligga till grund för examinations- och läraktiviteter
  • vara observerbara, dvs gå att examinera
  • täcka kursens centrala kunskaper och färdigheter, dvs inte vara för många
  • omfatta såväl ämnesspecifika som generella kunskaper, färdigheter och förmågor
  • tydliggöra progressionen
  • vara realistiska och relevanta

Till stöd för arbetet med målformulering rekommenderas länkarna till höger. Glöm inte att ta hänsyn till det större sammanhang kursen finns i. Är programmål synliga i kursmålen? Är de generiska färdigheterna som uttrycks i Högskolelagen (Högskolelagen 1 kap §7-9a) samt högskoleförordningen beaktade? Se länk till vänster för mer information.

Senast granskad:
Senast granskad: