Kursens läraktiviteter

När målen för kursen är tydliga och examinationsformen är klar planeras de läraktiviteter som är nödvändiga för att studenten ska nå kursens mål.

Det bör sägas att det finns olika kompetenser som skall utvecklas och i många kurser ingår även ett "görande" såsom VFU, studiebesök, exkursioner, laborationer osv som är nödvändiga för att nå kursens mål. Vad som är gemensamt för alla läraktiviteter är att de skall motiveras av att stödja studentens lärande mot målen och examinationen av dessa.

Ett stöd i planeringen kan vara att lyssna hur andra erfarna lärare gjort och detta kan vi göra i en film där Satish Patel berättar mycket konkret om hur han planerar en distanskurs. Satish Patel är lärare vid Linnéuniversitetet och Umeå Universitet.

Tänk på att schemat kommunicerar till studenten om hur och när saker skall göras. Ibland överlåts schemaläggning till någon annan som inte har insyn i kursens idé och progression och då kan onödiga problem skapas för lärandeprocessen hos studenterna. Kursansvarig måste också se hur schemat ser ut i studentperspektivet. Tänk också på att det är viktigt och helt riktigt att även schemalägga studentaktiviteter utan lärares direkta medverkan. Fokus i tänkandet på kursens form bör vara vad studenten skall göra och vilket stöd studenten kan behöva av lärare för detta, inte vad läraren skall prestera.

I undervisningsplanering betonas ofta en oöverskådlig mängd viktiga saker att ta hänsyn till. I detta sammanhang begränsar vi oss till Paul Ramsdens sex principer för effektiv undervisning i högre utbildning.

  1. Skapa intresse, nyfikenhet och förklara sammanhang.
  2. Visa omsorg och respekt för studenter och studenternas lärande.
  3. Ge studenterna lämpliga uppgifter och utmaningar. Ge respons på arbetena som hjälper studentens utveckling i riktning mot kursmålen.
  4. Ha tydliga mål och ge studenterna en intellektuell utmaning.
  5. Ge studenten frihet, kontroll och engagemang.
  6. Lyssna och lär av studenterna.

Dessa principer finns mer utförligt kommenterade av Paul Ramsden.

Om kursen i huvudsak är campus- eller nätbaserad så gäller samma grundläggande pedagogiska principer. Vad som skiljer är miljö/arkitektur och villkor för kommunikation med och mellan studenterna. Det är ingen annan pedagogik vad gäller de grundläggande principer som vi känner till. Strategin (metoden) för att förverkliga principerna kan bli annorlunda och kräver sin planering.

Learning does not occur in isolation and it is not a purely intellectual enterprise even when dealing with academic subjects. The extent to which we can sustain learning over time is a function of the emotional and personal support we can gain from others. " Stephenson, John (red.), Teaching & learning online: pedagogies for new technologies, Kogan Page, London, 2001. s14.

Med stöd från ovanstående citat betonar vi utmaningen att skapa mening, sammanhang och personligt engagemang i det innehåll kursen fokuserar. Detta är vad kursens läraktiviteter skall åstadkomma.

Senast granskad:
Senast granskad: