Kursens examination

I detta material så skiljer vi på summativ respektive formativ bedömning och under denna rubrik hanteras det som betecknas som summativ bedömning.

Att examinera i enlighet med kursens mål och på ett sätt som främjar djupförståelse och på ett rättsäkert sätt är en de utmaningar vi står inför som lärare. Till stöd för detta finns länkar till höger och inspirerat från dessa kan särskilt framhållas att:

Det viktigaste med examinationen av en kurs är att den ger läraren bästa möjliga förutsättningar att bedöma studenternas kunskaper och färdigheter mot kursens lärandemål och betygskriterier. Samtidigt utgör examinationen en möjlighet till ett bra lärtillfälle för studenterna som vi lärare bör ta vara på.
Citatet ovan är från Examination - en exempelsamling.

Examinationen har flera funktioner varav en formell som består av att kontrollera att studenterna har uppnått de mål som kursen, respektive högskolelagen, har föreskrivit och en informell i att påverka kvaliteten i studentens lärande. Examinationen sänder nämligen ett budskap till studenten om vad som krävs för att klara kursen och styr därmed både:

  • hur studenten kommer att arbeta med kursinnehållet
  • när studenten kommer att arbeta, exempelvis om examinationen företrädesvis kräver detaljkunskaper kommer studenten att arbeta mest strax före examinationstillfället samt
  • vad studenten kommer att rikta in sina studier på

Regler för examination för Högskolan Dalarna (pdf)

Senast granskad:
Senast granskad: