Checklista

Checklistor för lärandemål, bedömning av lärandemålen/examination och läraktiviteter

"Att som student kunna analysera, bedöma och värdera något innebär något helt annat än att kunna förklara något".

Checklista för lärandemål

 1. Riktar målen in sig på vad studenten ska kunna?
 2. Signalerar målen aktivitet från studentens sida?
 3. Signalerar målen den svårighetsgrad kursen har/rätt nivå?
 4. Är målen möjliga att bedöma/examinera? 
 5. Är målen realistiska att uppnå, beskriver de en realistisk ambition?
 6. Håller målen sig inom kursens ram?
 7. Är målen så specifika att de fungerar bättre som kriterier?
 8. Är målen avgränsade och användbara i kursvärdering?
 9. Kan målen sägas hänga samman med övriga kurser inom utbildningen?
 10. Ryms målen inom utbildningsplanens mål?

Checklista för bedömning av lärandemålen/examination

 1. Hur garantera att studenterna uppnått lärandemålen?
 2. Är lärandemålen bedömningsbara?
 3. Går det att utforma examinationer utifrån målen?
 4. Hur sker den formativa bedömningen under kursen? 
 5. Vilka former av summativ bedömning är lämpliga i kursen?
 6. Gör studenterna saker som bedöms, men som inte finns med i lärandemålen? Om ja, bör lärandemålen revideras?

Checklista för läraktiviteter

 1. Vad gör studenterna under kursen?
 2. Hur aktiva är studenterna?
 3. Varför är dessa aktiviteter en del i kursen?
 4. På vilket sätt uppnår studenterna lärandemålen med hjälp av dessa aktiviteter?
 5. Vilka alternativa aktiviteter skulle hjälpa studenterna att uppnå lärandemålen?
 6. Om läraktiviteterna inte stämmer överens med lärandemålen – ändra målen eller aktiviteterna.

10 kom-i-håg i kursgenomförandet

 1. Har du lagt upp kursmaterial i lärplattformen? Om inte, varför?
 2. Används nyhetsfunktionen i lärplattformen? Om inte, varför?
 3. Används Forumfunktionen ilärplattformen? Om inte, varför?
 4. Används portfoliofunktionen ilärplattformen? Om inte, varför?
 5. Används inlämningsmappen i lärplattformen? Om inte, varför?
 6. Ligger tidigare kursers kursanalys i lärplattformen? Om inte, varför?
 7. Ligger Kursguiden/studiehandledningen/kurshandboken i lärplattformen? Om inte, varför?
 8. Är lärplattformen ett naturligt och självklart centrum för studenterna i kursen? Om inte, varför?
 9. Finns det inspelat stödmaterial (ex. föreläsning / genomgångar) tillgängligt i lärplattformen? Om inte, varför?
 10. Är schemat i kursen centrerat på vad studenten skall göra eller på vad läraren gör? Fundera på skillnaden.
Senast granskad:
Senast granskad: