Att skriva en kursguide

Till kursansvaret hör att skriva en text till studenterna som förklarar varför kursen ser ut som den gör. Texten är ett stöd för studenten att förstå hur kursplanen tar form i praktiken och innehåller viktig information som studenten behöver för att genomföra kursen.

Texten uppträder under många namn och det finns inte någon enhetlighet i hur de skrivs eller hur de benämns. Exempel på sådana benämningar, förutom kursguide, är kursbeskrivning, kurs-pm, kursintroduktion, studieguide, studieintroduktion.

Här kallar vi denna text genomgående för kursguide.

Vad bör/kan ingå i en kursguide?

 • Presentera och tydliggör kursens sammanhang – är den del i ett program? Fristående? Kopplad till fortbildning?
 • Presentera kursens lärare och övrig viktig personal med nödvändiga kontaktuppgifter – gärna med bild
 • Kursens litteratur presenteras – gärna med motivation om varför och på vilket sätt studenten skall förhålla sig till den.
 • Påminn om och upprepa kursplanens målskrivningar och styrning. Förtydliga hur kursens delar är konstruerad med dessa mål i sikte.
 • Presentera uppgifter och examinationsformer och förklara hur dessa svarar mot kursens mål – ge instruktioner om hur kursdeltagaren skall förbereda sig för att klara uppgifterna på bästa sätt. Ge tydlig information om tidsramar och inlämningsdatum m.m.
 • Förklara hur bedömning och betygssättning sker i kursen. Om det finns graderade betyg i kursen så ge kursdeltagaren information om de olika betygskriterierna
 • Ge information om hur kursdeltagaren skall få information/respons på sina prestationer för att utvecklas mot kursmålen. Från lärare? Från medstudenter?
 • Presentera gärna vad som skall göras i kursen med stöd av ett s.k. utvidgad schema. Med utvidgad schema menas att fokus är på vad kursdeltagaren skall göra (inte läraren), se exempel nedan.
 • Kursens arbetsformer beskrivs, både  vad gäller dess syfte och hur kursdeltagaren skall förhålla sig och förbereda sig inför dessa. (Föreläsningar/seminarier/studiebesök/laborationer/övningar/grupparbeten/redovisningar)
 • Värdet av kursvärdering. Hur detta görs och vilket värde det har för kursens fortsatta utveckling
 • Eventuellt kan rutiner och regler beskrivas vad gäller kursdeltagares frånvaro/sjukdom.
Senast granskad:
Senast granskad: