Högskolepedagogik

Utbildning är högskolans största och första uppgift. Den högskolepedagogiska verksamheten utgör ett stöd för den uppgiften. NGL-centrum erbjuder en vetenskapligt förankrad högskolepedagogik och vi vill arbeta för att Högskolan Dalarna ska vara en högskola där…
  • studenter upplever studierna som meningsfulla och givande i sig, men också som förberedelse för arbetslivet eller som bidrag till ett redan pågående arbetsliv.
  • lärare känner att de har det stöd de behöver för att kunna utföra sitt arbete – som är just att verka för att den första punkten uppnås.
  • "kritiska vänner" är i ständig verksamhet. En vän är någon man lita på, som vill en väl och en kritisk vän är dessutom beredd att ge stöd, kritik, uppmuntran och beröm.
  • Högskolan som helhet tar ansvar för att bidra med allt som behövs för att ovanstående ska uppnås.

Vi ger redan nu flera olika högskolepedagogiska kurser och arbetet med att ta fram en utbildningsstrategi för framtiden pågår. Förhoppningen är vi ska erbjuda ett ännu bredare utbud.

Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Högskolepedagogik är ett begrepp som kan och bör rymma en stor variation av innehåll.

Det som vi kallar behörighetsgivande utbildning är kurser som har SUHF:s rekommenderade kursmål och som utgör en grundutbildning för högskolans lärare.

Högskolepedagogiska kurser

Övriga kurser som rör högskolans verksamhet, läraruppdraget etc, benämner vi högskolepedagogiska.

För anställning vid Högskolan Dalarna är det primärt den behörighetsgivande utbildningen som räknas. Andra kurser och utbildningar inom detta ämne kan dock i vissa fall tillgodoräknas. Har du läst andra typer av högskolepedagogiska kurser är det alltså möjligt, men inte säkert, att de räknas vid en anställning. Samma ordning är vanlig även vid andra lärosäten.

Senast granskad:
Senast granskad: