Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)

Utbildnings- och forskningskansliet (UFK) är ett stabs- och utvecklingsorgan för Högskolan Dalarna.

Utbildnings- och forskningskansliet (UFK) är ett stabs- och utvecklingsorgan för Högskolan Dalarna.

Utbildnings- och forskningskansliets uppgifter

Att ansvara för strategiskt och operativt verksamhetsstöd till rektor, de kollegiala nämnderna samt institutionerna genom arbete och beredning av:

  • Strategiska dokument och utvecklingsplaner
  • Examensrättighetsansökningar
  • Remisser och utredningar
  • Verksamhetscykeln
  • Kvalitetssystem och verksamhetsutveckling
  • Internationaliseringsfrågor
  • Mångfaldsfrågor
  • Strategiskt och operativt forskningsstöd
  • Nämndkansli

Inom Utbildnings- och forskningskansliets ansvarsuppgifter ligger även den pedagogiska utvecklingen med stöd i teknikburna lärandemiljöer:

NGL-centrum

NGL-centrum arbetar för att integrera teknik och innovation i det dagliga lärandet och undervisningen för att möta de pedagogiska utmaningarna både i dag och i morgon.

Läs mer om NGL-centrum

KTP - Knowledge Transfer Partnerships

Avdelningen arbetar med en samverkansmodell för att utveckla hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv. Det långsiktiga målet är att arbeta med utvecklingsprojekt där högskolans forskning och utbildning skapar samhällsnytta.

Läs mer om KTP

Senast granskad:
Senast granskad: