Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)

Utbildnings- och forskningskansliet (UFK) är ett stabs- och utvecklingsorgan för Högskolan Dalarna. Kansliets chef är direkt underställd rektor.

Utbildnings- och forskningskansliet (UFK) är ett stabs- och utvecklingsorgan för Högskolan Dalarna. Kansliets chef är direkt underställd rektor. 

Utbildnings- och forskningskansliets uppgifter

Att ansvara för strategiskt och operativt verksamhetsstöd till rektor, de kollegiala nämnderna samt akademierna genom arbete och beredning av:

  • Strategiska dokument och utvecklingsplaner
  • Examensrättighetsansökningar
  • Remisser och utredningar
  • Verksamhetscykeln
  • Kvalitetssystem och verksamhetsutveckling
  • Internationaliseringsfrågor
  • Mångfaldsfrågor
  • Strategiskt och operativt forskningsstöd
  • Nämndkansli

Inom Kansliets ansvarsuppgifter ligger även den pedagogiska utvecklingen med stöd i teknikburna lärandemiljöer:

NGL-centrum

NGL-centrum arbetar för att integrera teknik och innovation i det dagliga lärandet och undervisningen för att möta de pedagogiska utmaningarna både i dag och i morgon.

Läs mer om NGL-centrum

Senast granskad:
Senast granskad: