Forskningsetiska nämnden (FEN)

Forskningsetiska nämnden (FEN) är verksam inom både forskningsetik och forskaretik.

Forskningsetik

FEN:s uppgifter inom forskningsetik

FEN är en rådgivande nämnd vid Högskolan Dalarna och granskar uppsatsarbeten på grund- och avancerad nivå för att säkerställa att de bedrivs på etiskt godtagbara former. Nämnden ser till att fortbildning och information om forskningsetiska frågor sker med relevans för forskning och utbildning. FEN ger utlåtanden om självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå som innefattar människor eller humanorgan. Nämnden får information om dessa via forskningsetisk ansökan. FEN hjälper även till med bedömningar av forskningsprojekt som faller utanför etikprövningslagen, men som behöver en etisk bedömning.

Nämndens verksamhet omfattar huvudsakligen grund- och avancerad nivå. För doktorander och forskare gäller Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), där forskningsetiska ansökningar görs vid Etikprövningsmyndigheten (EPM). FEN svarar på frågor om ansökningar om etisk granskning till EPM, men förhandsgranskning av sådana ansökningar ingår inte i nämndens uppdrag.

Etikprövning av EPM regleras av svensk lagstiftning och är begränsad till datainsamling och behandling som genomförs i Sverige. FEN använder samma begränsning.

Forskningsetik för dig som studerar och forskar

När ett uppsatsarbete som involverar människor och/eller personuppgifter genomförs är det av största vikt att det sker under etiskt godtagbara former. För dig som student finns ett antal punkter, som du måste tänka på, innan du genomför ditt uppsatsarbete, under det att ditt uppsatsarbete pågår samt efter det att du avslutat uppsatsen. Dessa punkter kan du läsa mer om i dokumentet Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna (pdf).

Använd gärna Blankett för etisk egengranskning (pdf) av studentprojekt som involverar människor och/eller personuppgifter för att se om du behöver göra en etisk ansökan eller inte.

Som en del av uppsatsarbetet kanske du behöver tillfråga människor, om de vill delta i din studie. Det du då måste tänka på är att deltagare ska ha information om undersökningen innan de tillfrågas. När du utformar informationen ska du utgå från dokumentet Mall för informationsbrev (pdf).

Behandling av personuppgifter

I många forskningsprojekt, examensarbeten eller praktikrapporter ingår behandling av personuppgifter. All sådan behandling måste följa dataskyddsförordningens (GDPR) krav. Mer information och råd samt riktlinjer om hur detta skall hanteras på Högskolan Dalarna finns på vår webbguide:

Personuppgifter och dataskydd: Introduktion

Lämna in en ansökan om forskningsetisk prövning

Om du behöver få ditt projekt forskningsetiskt prövat måste du lämna in en ansökan till Forskningsetiska nämnden.

För studenter:

För forskare och doktorander:

Se även: Etikprövningsmyndigheten

Checklista för ansökan till FEN

Kolla att samtliga aktuella moment är korret genomförda innan ansökan sänds till FEN:

 • Etisk egengranskning
 • Underskrift av samtliga berörda (inklusive handledare)
 • Anmälan om personuppgiftshantering enligt GDPR
 • Fullständig projektbeskrivning med relevanta bilagor (t.ex. intervju guide, enkät etc)
 • Information till berörda studiedeltagare/forskningspersoner i enlighet med FENs instruktioner
 • Separat samtyckesblankett

Forskaretik

FEN:s uppgifter inom forskaretik

Forskningsetiska nämnden ska förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet genom informations- och seminarieverksamhet. Vidare är Forskningsetiska nämnden det organ som handlägger inkomna anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

FEN:s ansvarsområde inom forskaretiken innefattar forskningsprojekt som bedrivs av personal som är anställda vid Högskolan Dalarna.

CODEX - regler och riktlinjer för forskning

Forskaretik för dig som är anställd vid Högskolan Dalarna

I dokumentet Handläggningsordning för hantering av oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed (pdf) anges hur vetenskaplig oredlighet ska hanteras vid Högskolan.

Det finns en rad saker som man som forskare bör tänka på vad gäller god forskningssed. Detta finns till exempel specificerat i Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (pdf) där kapitel 8, Vetenskaplig oredlighet, sammanfattar den internationellt vedertagna synen på oredlighet.

För att kunna granska projekt och för att kunna motstå eventuella anklagelser om vetenskaplig oredlighet är det även nödvändigt att forskningsmaterial dokumenteras och arkiveras. Vid Högskolan finns det särskilda riktlinjer för vilken typ av material som ska dokumenteras och arkiveras, se Regler för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial (pdf).

Se även:

Aktuellt

Zoom och datasäkerhet

2020-05-07

Det finns skillnader i säkerhet mellan den version av Zoom som lärosäten använder och den publika tjänsten, vilket är viktigt att känna till och ta hänsyn till för att rätt hantera integritets- och säkerhetsfrågor.

Information från Vetenskapsrådet: Zoom-tjänsten från Sunet skiljer sig från den publika versionen

Information från Vetenskapsrådet: FAQ om säkerheten i Sunets Zoom-tjänst

Mall för informationsbrev för studenter

Uppdatering av Mall för informationsbrev för studenter finns nu publicerat på sidan.

Nytt ansökningsförfarande till Etikprövningsmyndigheten

2019-09-06

Mer information om ansökningsförfarandet på Etikprövningsmyndighetens webbplats

Viktiga datum
16 september: Information om det nya förfarandet för etikprövning publiceras på Etikprövningsmyndighetens webbplats.
27 september: Sista dag för att lämna in ansökan i Prisma.
7 oktober: Första dagen att lämna in en ansökan i det nya förfarandet.

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (regeringen.se)

2019-03-12

Information kring inrättandet av den nya Etikprövningsmyndigheten vid FEN:s planeringsdag den 11 december 2018

2019-01-14

Föredragshållare:
Johan Modin, rådman vid Uppsala tingsrätt och verksam inom Etikprövningsnämnden i Uppsala och utsedd till särskild utredare för inrättandet av den nya myndigheten - Etikprövningsmyndigheten. Från och med 1 januari utsedd till direktör och myndighetschef för myndigheten.

Elektroniskt ansökningsförfarande och nya Etikprövningsmyndigheten

2018-10-22

Ett elektroniskt ansökningsförfarandet i Prisma kommer att införas 1 januari 2019 vilket sammanfaller med att de regionala etikprövningsnämnderna upphör och verksamheten 1 januari 2019 tas över av den nya Etikprövningsmyndigheten. Etikprövningsansökan kommer då inte tas emot i pappersform. För att en forskare från och med 1 januari 2019 ska kunna ansöka om etikprövning måste forskaren själv ha ett personkonto i Prisma och forskningshuvudmannen måste ha ett organisationskonto i Prisma med en organisationskontoansvarig som byggt upp en signeringsstruktur.

Sökande forskare/forskningshuvudmän bör se över om ni redan har ett personkonto/organisationskonto i Prisma eller inte. Forskningshuvudmän som redan har ett organisationskonto i Prisma bör se över om befintliga signeringsstruktur är tillräcklig eller om den behöver förändras. Avgiften kommer från och med 1 januari 2019 inte att kunna betalas i förväg utan ska betalas med ett OCR-nummer som erhålls i samband med den elektroniska ansökan.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

2018-05-09

Den 25 maj 2018 ska EU:s dataskyddsförordning (GDPR) börja tillämpas. Det innebär att det blir samma dataskyddsregler i hela EU. Dataskyddsförordningen kräver att det finns rättslig grund för all behandling av personuppgifter. Den enskilde individen får större kontroll över sina personuppgifter bland annat genom stärkt rätt att få ut uppgifter som man själv har lämnat, men också möjligheten att få information rättad eller att begränsa behandlingen av personuppgifter.

Nämndens arbete

Sammanträdestider

Forskningsetiska nämnden sammanträder vanligtvis 4 gånger per termin. Ansökningar ska vara nämnden tillhanda senast 8 dagar innan

Sammanträdesdatum Sista inlämningsdatum
2022  
13 september 5 september
25 oktober 17 oktober
29 november 21 november
13 december  5 december

Nämndens ledamöter

 • Ordförande: Elena Tseli
 • Vice ordförande: Anna Cristina Åberg
 • Sekreterare: Kerstin Göras
 • Ledamöter från kompetensområdet humaniora/samhällsvetenskap: David Gray (ordinarie) och Roger Melin (suppleant)
 • Ledamöter från kompetensområdet etik: Anna Cristina Åberg (ordinarie) och Peter Nilsson (suppleant)
 • Ledamöter från kompetensområdet vårdvetenskap/medicinsk vetenskap: Elena Zottelle Tseli (ordinarie) Vakant (suppleant)
 • Ledamöter från naturvetenskap/teknik: Jerker Westin (ordinarie) och Roger Nyberg (suppleant)
 • Studeranderepresentanter: Maria Taxell Stoltz (ordinarie) och Anton Bergström (suppleant)

This page in English

Mötesprotokoll
Senast granskad:
Kontakt
Forskningsetiska nämnden
Senast granskad: