Forskningsetiska nämnden (FEN)

5 min läsning
Forskningsetiska nämnden (FEN) är verksam inom både forskaretik och forskningsetik.

FEN:s uppgifter inom forskningsetik

FEN är det organ vid Högskolan Dalarna som tillser att uppsatsarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. Vidare tillser nämnden att fortbildning och information sker i forskningsetiska frågor med relevans för forskning och utbildning, samt beslutar om självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå som inbegriper människor eller humanorgan och som kommer till nämndens kännedom via forskningsetisk ansökan. Nämnden hjälper även till med bedömningar av forskningsprojekt som faller utanför etikprövningslagen, men som är i behov av en etisk bedömning. FEN:s ansvarsområde inom forskningsetiken innefattar sedan våren 2011 också forskningsliknande inslag i utbildning utöver uppsatsskrivande.

Nämndens verksamhet innefattar huvudsakligen grund- och avancerad nivå. För doktorander och forskare gäller Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460), varvid forskningsetiska ansökningar görs vid de regionala etikprövningsnämnderna.  

FEN:s uppgifter inom forskaretik

FEN ska även förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet genom informations- och seminarieverksamhet. Vidare är Forskningsetiska nämnden det organ som handlägger inkomna anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

FEN:s ansvarsområde inom forskaretiken innefattar forskningsprojekt som bedrivs av personal som är anställda vid Högskolan Dalarna.

CODEX - regler och riktlinjer för forskning

Idé till etisk kurs

Forskaretik

I dokumentet Handläggningsordning för hantering av vetenskaplig oredlighet vid Högskolan Dalarna anges hur vetenskaplig oredlighet ska hanteras vid Högskolan.

Det finns en rad saker som man som forskare bör tänka på vad gäller god forskningssed. Detta finns specificerat i dokumentet Forskaretiska anvisningar för forskare vid Högskolan Dalarna.

För att kunna granska projekt och för att kunna motstå eventuella anklagelser om vetenskaplig oredlighet är det även nödvändigt att forskningsmaterial dokumenteras och arkiveras. Vid Högskolan finns det särskilda riktlinjer för vilken typ av material som ska dokumenteras och arkiveras, se Regler för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial.

Hur ska integritetskänsligt material inom forskningen hanteras? Du kan hitta information på SUHFs webbsida (Sveriges universitets- och högskoleförbund).

Länkar

Vetenskapsrådets rapport 2017 - God forskningssed

Uppsalakodex: Etisk kodex för forskare

SULF:s etiska riktlinjer för universitetslärare 

Mall för konfidentialitetsutfästelse - ett förslag 

Forskningsetik

När ett uppsatsarbete som involverar människor genomförs är det av största vikt att det sker under etiskt godtagbara former. För dig som student finns ett antal punkter, som du måste tänka på, innan du genomför ditt uppsatsarbete, under det att ditt uppsatsarbete pågår samt efter det att du avslutat uppsatsen. Dessa punkter kan du läsa mer om i dokumentet Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna.

Använd gärna Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor för att se om du behöver göra en etisk ansökan eller inte.

Som en del av uppsatsarbetet kanske du behöver tillfråga människor, om de vill delta i din studie. Det du då måste tänka på är att deltagare ska ha information om undersökningen innan de tillfrågas. När du utformar informationen ska du utgå från dokumentet Mall för informationsbrev.

Om du behöver få ditt uppsatsprojekt forskningsetiskt prövat måste du lämna in en ansökan till Forskningsetiska nämnden.

För studenter gäller följande ansökningsformulär samt anvisningar för ifyllandet av formuläret.

För forskare och doktorander gäller följande ansökningsformulär samt anvisningar för ifyllandet av formuläret samt när du utformar informationsbrevet ska du utgå från dokumentet Mall för informationsbrev - forskningsprojekt.

Nedan hittar du dokument i vilka du kan läsa mer om dels lagen om etikprövning av forskning som avser människor, dels dataskyddsförordningen (GDPR) och uppsatsarbeten; få en förteckning över forskningsetisk litteratur samt  få information om vilka forskningsetiska principer och krav som gäller vid Högskolan Dalarna. HSFR:s korta skrift om etik vid forskning med video går här också att ladda ner.

Övriga länkar

Bilagor - Forskningsetiska principer

De forskningsetiska principer och krav som gäller vid Högskolan Dalarna, är de som specificeras i nedan skrifter från Vetenskapsrådet (se särskilt s. 6-14) och Medicinska Forskningsrådet (se särskilt s. 17-25).

Forskningsetisk föreläsning

I denna inspelade föreläsning presenteras bland annat följande: de grundläggande forskningsetiska principerna, blanketten för etisk egengranskning och vad man bör tänka på när man gör en forskningsetisk ansökan till FEN.

OBS! Inspelningen är gjord av Christina Romlid som dock inte längre är verksam i FEN.

Forskningsliknande inslag i utbildning

FEN fungerar sedan våren 2011 som rådgivande instans med avseende på forskningsliknande inslag i utbildning utöver uppsatsskrivande som, av student eller lärare, upplevs som etiskt problematiska. Kontakta gärna nämndens ordförande för närmare information om detta.

Sammanträdestider

Forskningsetiska nämnden sammanträder vanligtvis 4 gånger per termin. Ansökningar ska vara nämnden tillhanda senast 8 dagar innan

Sammanträdesdatum     Sista inlämningsdatum
26 september 17 september
24 oktober 15 oktober
21 november 12 november
12 december 3 december

 

Nämndens ledamöter

  • Ordförande: Anna Cristina Åberg
  • Viceordförande: Janeth Leksell
  • Sekreterare: Kerstin Göras
  • Ledamöter från kompetensområdet humaniora/samhällsvetenskap: Gull Törnegren (ordinarie) och Ingrid Grosse (suppleant)
  • Ledamöter från kompetensområdet etik: Fredrik Karlsson (ordinarie) och Peter Nilsson (suppleant)
  • Ledamöter från kompetensområdet vårdvetenskap/medicinsk vetenskap: Anna Cristina Åberg (ordinarie) och Janeth Leksell (suppleant)
  • Ledamöter från naturvetenskap/teknik: Mark Dougherty (ordinarie) och Xiaoyun Zhao (suppleant)
  • Studeranderepresentanter: Tom Edoff, Studentkåren (ordinarie) och Maria Taxell Stoltz (suppleant)

Kontakt

Forskningsetiska nämnden
Mötesprotokoll
Senast granskad: