Övriga nämnder

1 min läsning
Vid Högskolan finns ett antal högskolegemensamma nämnder som bereder och beslutar i särskilda frågor, vilka beskrivs nedan.

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är att handlägga och besluta i ärenden där studenter misstänks för fusk, stör eller hindrar undervisning, prov eller verksamhet på till exempel Högskolans bibliotek. Nämnden handlägger också ärenden där student utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567)


Kontakt

Registrator registrator@du.se

Forskningsetiska nämnden (FEN)

FEN ska se till att uppsatser och projektarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. För att uppfylla syftet bedömer nämnden ansökningar om etiskt tillstånd, bedriver informations- och semiarieverksamhet, samt behandlar anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

Forskningsetiska nämnden

Personalansvarsnämnd

Personalnämnden prövar frågor om skiljande från anställning, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Senast granskad: