Kollegiala nämnder

Kollegiala nämnder är beslutande organ inom Högskolans organisation vars främsta uppdrag är att bevaka att tillräcklig kvalitet upprätthålls i utbildning och forskning.

Det finns sju olika kollegiala nämnder vid högskolan. Skillnaden mellan de kollegiala nämnderna och andra beslutande organ vid högskolan är att representanterna i nämnderna är valda av kollegiet – alltså av alla lärare och forskare – i öppna val. Systemet med kollegiala nämnder är på sätt och vis en gammal tradition; av hävd var det lärare och forskare som gemensamt bestämde vid universiteten i kraft av sin vetenskapliga kompetens och erfarenhet. Dagens kollegiala nämnder vid Högskolan Dalarna har som sina främsta uppdrag att bevaka att tillräckligt hög kvalitet upprätthålls i utbildning och forskning. Det primära verktyget för detta arbete är kvalitetssystemet.

De fem områdesnämnderna bevakar utbildning på grund- och avancerad nivå inom fem olika områden, forskarutbildningsnämnden bevakar på motsvarande sätt högskolans samtliga tre forskarutbildningar medan Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har övergripande ansvar och bland annat har rätt att inrätta eller återkalla examenstillstånd och utnämna docenter.

Organisationsskiss för Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder
Organisationsskiss för Högskolan Dalarnas kollegiala nämnder

Närmare information från nämnderna, såsom protokoll och beslut gällande fördelningen av forskningsanslaget, finns att läsa för Högskolans anställda på vårt intranät.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)

UFN är det högsta kollegialt sammansatta organet inom högskolan och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN har rektors uppdrag att ansvara för den akademiska kvaliteten genom kvalitetsuppföljning av utbildningsprogram, huvudområden, kurser och forskarutbildning. UFN ska medverka i beredning av högskolegemensamma frågor som rör utbildning, forskning och forskarutbildning samt medverka vid högskoleövergripande fördelning av medel för forskning och forskarutbildning.

UFN har två permanenta utskott: Anställningsförslagsutskottet (AFU) och Examenstillståndsutskottet (XU). Anställningsförslagsutskottet bereder frågor om anställningar av lärare och Examenstillståndsutskottet (XU) har som huvuduppgift att bereda ansökningar om nya huvudområden och forskarutbildningsämnen.

Kontakt UFN

Övriga ledamöter

 • Mattias Aronsson, docent i franska
 • Chris Bales, professor i energiteknik
 • Roger Melin, FD i filosofi
 • Carl Olsmats, docent i industriell ekonomi
 • Fatumo Osman, docent i omvårdnad
 • Albina Pashkevich, docent i turismvetenskap
 • Patrik Sörqvist, professor i psykologi, Högskolan i Gävle
 • Lars Wallin, professor i omvårdnad

Anställningsförslagsutskottet (AFU)

Vid Högskolan finns ett anställningsförslagsutskott (AFU) som på uppdrag av UFN bereder frågor om anställning av lärare inom kategorierna professor, lektor och forskarassistent inför rektors beslut. AFU bereder också frågor om antagning av oavlönad docent inför UFN:s beslut.

AFU:s arbete regleras framförallt av följande styrdokument:

Kontakt Anställningsförslagsutskottet

Övriga ledamöter

 • Sara Irisdotter Aldenmyr, professor i pedagogiskt arbete
 • Thomas Sedelius, professor i statsvetenskap
 • Björn Äng, professor i medicinsk vetenskap

Examenstillståndsutskottet (XU)

Examenstillståndsutskottet har som huvuduppgift att bereda ansökningar om nya huvudområden, bereda ansökningar till UKÄ om examenstillstånd för masterexamen och om examensrätt på forskarnivå, samt föreslå beslut till UFN.

Kontakt Examenstillståndsutskottet

 • Ordförande: Linda Vixner, dekan, lektor medicinsk vetenskap

Områdesnämnder

De fem områdesnämnderna har ansvar för säkring och utveckling av kvaliteten i utbildningar som ges på grund- och avancerad nivå. Arbetet bedrivs i form av systematisk utvärdering och fastställande av utbildningsplaner. Den systematiska utvärderingen sker i sexårscykler.

Områdesnämndernas 6-årsplan för utvärderingar (pdf)

Läs mer om områdesnämnderna

Områdesnämnderna

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på forskarutbildningsnämnden som är underställd UFN. Högskolan Dalarna har forskarutbildningar i områdena mikrodataanalys, pedagogiskt arbete och hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Dessutom finns vid högskolan ett antal doktorander inskrivna vid andra lärosäten.

FUN ansvarar för att regelbundet följa upp individuella studieplaner för doktorander inskrivna på Högskolans forskarutbildningar, fastställer kursplaner för högskolegemensamma forskarutbildningskurser samt riktlinjer för byte av handledare. FUN ansvarar även för att regelbundet utvärdera forskarutbildningarna.

Kontakt FUN

Övriga ledamöter

 • Jörgen Dimenäs, senior professor pedagogiskt arbete, Naturvetenskap
 • Anna Ehrenberg, professor omvårdnad
 • Hasan Fleyeh, docent datateknik

Doktorandrepresentanter

 • Sofia Gille, doktorand pedagogiskt arbete
 • Veronica Sjöberg, doktorand vårdvetenskap
Senast granskad:
Kontakt
Nämndkansliansvarig
Utbildnings- och forskningskansliet (UFK)
Senast granskad: