Kollegiala nämnder
2 min läsning

Kollegiala nämnder är beslutande organ inom Högskolans organisation som ansvarar för enskilda frågor eller områden.

Närmare information från nämnderna, såsom protokoll och beslut gällande fördelningen av forskningsanslaget, finns att läsa för Högskolans anställda på vårt intranät. 

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)

UFN är det högsta kollegialt sammansatta organet inom Högskolan och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om relevanta styrdokument.

Kontakt / ledamöter UFN

 • Catharina Nyström Höög (dekan)
 • Linda Vixner (prodekan)
 • Mattias Aronsson
 • Marie Elf
 • Roger Melin
 • Albina Pashkevich
 • Johnny Wingstedt

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Högskolan har examenstillstånd på forskarnivå inom mikrodataanalys, pedagogiskt arbete och hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik. Högskolan har också doktorander inskrivna vid andra lärosäten verksamma inom Högskolans Dalarnas forskningsprofiler. Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på Forskarutbildningsnämnden som är underställd UFN och har en nära koppling till forskningsprofilerna.

Kontakt FUN

 • Lars Rönnegård (ordförande och dekan)
 • Catharina Nyström Höög (vice ordförande och prodekan)

FUN utgörs därutöver av forskningsledarna, samt två doktorandrepresentanter. Doktoranderna är:

 • Ilias Thomas
 • Marit Stub Nybelius

Områdesnämnder

Underställda UFN finns fem områdesnämnder med ansvar för säkring och utveckling av utbildningens kvalitet inom respektive område. Detta sker i form av systematisk utvärdering och fastställande av utbildningsplaner. För granskningsrapporter, utlåtanden och utvecklingsplaner samt ledamöter, se länkar under respektive nämnd.

Områdesnämndernas 6-årsplan för utvärderingar (pdf)

Områdesnämnden Humaniora och språk

Kontakt Humaniora och språk

 • Katherina Dodou (ordförande)
 • Torsten Hylen (vice ordförande)

Områdesnämnden Humaniora och språk

Områdesnämnden Samhällsvetenskap

Kontakt Samhällsvetenskap

 • Ingrid Grosse (ordförande)
 • Lenka Klimplova (vice ordförande)

Områdesnämnden Samhällsvetenskap

Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap

Kontakt Teknik och naturvetenskap

 • Hasan Fleyeh (ordförande)
 • Johan Heier (vice ordförande)

Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap

Områdesnämnden Utbildningsvetenskap

Kontakt Utbildningsvetenskap

 • Patrik Larsson (ordförande)
 • Juvas Marianne Liljas (vice ordförande)

Områdesnämnden Utbildningsvetenskap

Områdesnämnden Vård och omsorg

Kontakt Vård och omsorg

 • Ingrid From (ordförande)
 • Kari Jess (vice ordförande)

Områdesnämnden Vård och omsorg

Anställningsförslagsutskottet

Vid Högskolan finns ett anställningsförslagsutskott (AFU) som på uppdrag av UFN handlägger frågor om anställning av lärare inom kategorierna professor, lektor och forskarassistent, liksom frågor om antagning av oavlönad docent samt befordringsärenden. AFU arbetar med uppgifter enligt särskild instruktion från Rektor.

Kontakt Anställningsförslagsutskottet

 • Lars Rönnegård, Dekan, ordförande
 • Catharina Nyström Höög, Prodekan, vice ordförande
Senast granskad: