Internationella rådet
1 min läsning

Internationella Rådet har till uppgift att initiera, stimulera, främja, stödja och följa upp implementeringen av Högskolan Dalarnas internationaliseringsarbete.

Internationella Rådet har till uppgift att initiera, stimulera, främja, stödja och följa upp implementeringen av Högskolan Dalarnas internationaliseringsarbete. Detta innebär mera specifikt bland annat följande:

 • Upprätta och följa upp en för Högskolan gemensam handlingsplan med tidsatta och mätbara mål
 • Inventera och utvärdera Högskolans internationella avtal i relation till HDa:s vision
 • Informera om och samordna Högskolans deltagande i olika EU-program rörande utbildning
 • Besluta i ärenden gällande olika internationella stipendier
 • Stimulera internationaliseringsaktiviteter i linje med Högskolans vision genom att föreslå fördelning av utvecklingsmedel, samt följa upp dessa.

Internationella Rådets sammansättning

 

 • Ordförande, utses av rektor
 • Internationaliseringssamordnare, representerar UFK och är rådets föredragande tjänsteman
 • Chefen för Avdelningen för Studentservice
 • En representant för varje akademi
 • Representant för en utbildning som kräver extra internationaliseringsinsatser, adjungeras
 • Studentrepresentanter utsedda av Dala Studentkår
 • En extern representant med förankring i det regionala arbetslivet
 • Representant för Kommunikationsavdelningen
Senast granskad: