Verksamhetsstödet

Verksamhetsstödet ger administrativ service åt bland andra studenter, institutioner och styrelse. Verksamhetsstödet led av högskoledirektör som svarar till rektor för högskolans administration och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen.

Verksamhetsstödet leds av högskoledirektören och består av biblioteket, högskoleförvaltningen och utbildnings- och forskningskansliet.

Tillförordnad högskoledirektör: Ingrid Palmér

Avdelningen för studentservice

Avdelningen för studentservice har som uppdrag att ge stöd och service till studenter, anställda och externa besökare. Huvuduppgiften är att ge information, service och stöd i studierelaterade frågor från antagning till examen.

Chef för studentservice: Stina Eklund

Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomisk styrning, planering, redovisning och uppföljning inom Högskolan Dalarnas samtliga ekonomirelaterade processer. Våra huvudsakliga ansvarsområden är budget, prognos och bokslut, både internt och externt och i övrigt serva organisationen med ekonomiska analyser, utredningar och övriga ekonomirelaterade ärenden.

Ekonomichef: Christer Sundin

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen ansvarar för att högskolan har lokaler som möjliggör för verksamheten att bedriva utbildning och forskning i funktionella och kostnadseffektiva lokaler. Avdelningen ska också vara en stödfunktion åt verksamheten inom resor och högskolebilar, försäkringar, post och godshantering, vaktmästeri och repro, säkerhetsfrågor, skrivare och kopiatorer.

Fastighetschef: Maria Andersson

IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är bland annat att ansvara för att högskolans IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamhetens krav. Avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att i dialog med verksamheten leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet. Högskolans IT-miljö är i ständig utveckling vilket innebär höga krav på god servicenivå, kvalificerad support, målstyrd utveckling av system och tillhörande IT-tjänster. Vi utvecklar tjänster för bland annat kursadministration, webb, databassystem och projektstyrning.

IT-chef: Magnus Höglund

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen arbetar strategiskt för att stärka och vårda bilden av högskolan samt öka kännedomen om Högskolan Dalarnas utbildning och forskning. Avdelningen ansvarar för högskolans övergripande strategier inom kommunikation och marknadsföring och tillhandahåller expertkompetens och stöd till högskolans olika verksamheter i externa och interna kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Avdelningen arbetar med studentrekrytering, mediainformation och forskningskommunikation. Avdelningen förvaltar och utvecklar högskolans gemensamma kommunikationskanaler som webbplats och sociala medier. Uppdrag utgår från högskolans ledning.

Kommunikationschef: Ulrica Momqvist

HR-avdelningen

I en kunskapsorganisation såsom Högskolan Dalarna är den viktigaste resursen vår personal. Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal är våra viktigaste verktyg för en framgångsrik verksamhet. HR-avdelningens roll är att skapa förutsättningar för att bland annat genom moderna och effektiva arbetssätt och metoder skapa ett rykte om högskolan som en attraktiv arbetsgivare. HR-avdelningen ska med sin kompetens inom personalområdet ge stöd och service av god kvalitet till ledning, chefer och medarbetare.

Tillförordnad HR-chef: Brita Westberg

Rektors kansli

Rektors kansli ansvarar för service och verksamhetsstöd till Högskolans olika delar såsom stöd åt Högskolestyrelse, Högskoleledning, Högskoleförvaltning, Disciplinnämnd och Forskningsetiska nämnden. Inom kansliet återfinns även de kompetenser som har det övergripande ansvaret för Högskolans arkiv och diarium, upphandling och inköp samt även den som utsetts som ombud i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL-ombud). Rektors sekreterare tillhör också rektors kansli.

Chef för rektors kansli: Anders Forsman

Utbildnings- och forskningskansliet

Utbildnings- och forskningskansliet är ett stabs- och utvecklingsorgan för högskolan. Kansliets huvudsakliga uppgifter handlar om verksamhetsstyrning och verksamhetsutveckling, både avseende utbildning och forskning.

Läs mer om Utbildnings- och forskningskansliet

Biblioteket

Högskolan har bibliotek både i Falun och Borlänge, med en växande samling av tryckta och elektroniska resurser. Biblioteket riktar sig främst till Högskolan Dalarnas studenter, forskare och lärare, men är en resurs för alla intresserade.

Verksamheten leds av bibliotekschefen.

Läs mer på Biblioteks webbplats

Senast granskad:
Senast granskad: