Högskoleförvaltningen
3 min läsning

Högskoleförvaltningen ger administrativ service åt bland andra studenter, akademier och styrelse. Förvaltningschefen svarar under rektor för Högskolans administration och ekonomi samt den gemensamma förvaltningsorganisationen.

Förvaltningen leds av förvaltningschefen och består av sju avdelningar som tillsammans ansvarar för Högskolans administrativa service.

Förvaltningschef: Ulf Rydén

Avdelningen för studentservice

Avdelningen för studentservice har som uppdrag att ge stöd och service till studenter, anställda och externa besökare. Huvuduppgiften är att ge information, service och stöd i studierelaterade frågor från antagning till examen.

Chef för studentservice: Stina Eklund

Ekonomiavdelningen

Vi på ekonomiavdelningen ansvarar för ekonomisk styrning, planering, redovisning och uppföljning inom Högskolan Dalarnas samtliga ekonomirelaterade processer. Våra huvudsakliga ansvarsområden är budget, prognos och bokslut, både internt och externt och i övrigt serva organisationen med ekonomiska analyser, utredningar och övriga ekonomirelaterade ärenden.

Ekonomichef: Christer Sundin

Fastighetsavdelningen

Vi på fastighetsavdelningen ansvarar för att Högskolan har lokaler som möjliggör för verksamheten att bedriva utbildning och forskning i funktionella och kostnadseffektiva lokaler. Vi ska också vara en stödfunktion åt verksamheten inom resor och högskolebilar, försäkringar, post och godshantering, vaktmästeri och repro, säkerhetsfrågor, skrivare och kopiatorer.

Fastighetschef: Henrik Janols

IT-avdelningen

IT-avdelningens uppdrag är bland annat att ansvara för att Högskolans IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamhetens krav. Avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att i dialog med verksamheten leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet. Högskolans IT-miljö är i ständig utveckling vilket innebär höga krav på god servicenivå, kvalificerad support, målstyrd utveckling av system och tillhörande IT-tjänster. Vi utvecklar tjänster för bland annat kursadministration, webb, databassystem och projektstyrning.

IT-chef: Magnus Höglund

Kommunikationsavdelningen

Vi på kommunikationsavdelningen arbetar med extern och intern kommunikation, Högskolans övergripande marknadsföring och studentrekrytering, presstjänst och pressbevakning samt forskningskommunikation. Vi arbetar också med utveckling och administration av Högskolans webbplatser och är systemägare för dem. Inom avdelningen arbetar vi även med grafisk formgivning, med att stärka, vårda och skydda högskolans profil och varumärke, med rådgivning och kommunikationsplanering samt med översättning till engelska.

Kommunikationschef: Ulrica Momqvist

HR-avdelningen

I en kunskapsorganisation såsom Högskolan Dalarna är den viktigaste resursen vår personal. Attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla personal är våra viktigaste verktyg för en framgångsrik verksamhet. HR-avdelningens roll är att skapa förutsättningar för att bland annat genom moderna och effektiva arbetssätt och metoder skapa ett rykte om Högskolan som en attraktiv arbetsgivare. HR-avdelningen ska med sin kompetens inom personalområdet ge stöd och service av god kvalitet till ledning, chefer och medarbetare.

HR-chef: Brita Westberg

Rektors kansli

Rektors kansli ansvarar för service och verksamhetsstöd till Högskolans olika delar såsom stöd åt Högskolestyrelse, Högskoleledning, Högskoleförvaltning, Disciplinnämnd och Forskningsetiska nämnden. Inom kansliet återfinns även de kompetenser som har det övergripande ansvaret för Högskolans arkiv och diarium, upphandling och inköp samt även den som utsetts som ombud i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL-ombud). Rektors sekreterare tillhör också rektors kansli.

Chef för rektors kansli: Ulf Rydén, förvaltningschef

Senast granskad: