Test- och demonstrationsmiljöer

Utvecklingen går snabbt. Men hur ska Högskolan Dalarnas test- och demonstrationsmiljöer se ut för att vara hållbara för framtiden?

Delprojektet syftar till att göra en kartläggning och bedömning av de test- och demonstrationsmiljöer som finns vid Högskolan Dalarna och i samband med detta identifiera styrkor, brister och utvecklingsmöjligheter.

I studien ska intervjuer göras med chefer och nyckelpersoner knutna till respektive lab-miljö. Även representanter för akademierna intervjuas med syftet att fånga upp hur test och demonstrationsmiljöerna kan ses utifrån respektive akademis perspektiv samt test och demonstrationsmiljöerna som helhet.

Relevant litteratur samt material från Internet kommer hämtas in och studiebesök vid ett eller flera lärosäten ska genomföras.

Projektet under hösten 2017 och planeras vara klar i januari 2018.

Ansvarig är Torsten Blomkvist, tbm@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: