Framtidens lärmiljöer

För att möta framtida behov behöver Högskolan Dalarna skapa förutsättningar för att utveckla flexibla lärandemiljöer.

För att vara en attraktiv högskola i Dalarna och i världen så behöver Högskolan Dalarna skapa förutsättningar för utveckling av framtidens lärmiljöer.

Aktuell forskning visar vikten av att dagens lärosäten utvecklar flexibla miljöer som kan anpassas till de behov som finns nu och i framtiden, inte minst med stöd av nya digitaliserade uttryck. Det handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för pedagoger att göra det möjligt för studenter att lära.

Det växer ständigt fram nya yrkeskategorier och en del del av dem är fortfarande är okända för oss. Detta kräver förändrade pedagogiska perspektiv och ett annat sätt att angripa och framtida samhällsutmaningar.

Delprojektet tar sin utgångspunkt i fysisk-, digital- och informell lärmiljö.

Steg 1: Bygga vidare på rapporten om lärmiljö (delprojekt A)

Steg 2: Komplettera med erfarenheter från andra lärosäten, NGLc med mera

Steg 3: Hur kan de samlade erfarenheterna om lärmiljö tillämpas i Högskolan Dalarna?

Projektledare är Ragnar Olafsson, utvecklingsledare NGL-centrum, rol@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: