Erfarenheter från samlokaliseringsutredningen

En viktig del i arbetet med utvecklingsprogrammet är det som kom fram i samlokaliseringsutredningen.

Samlokaliseringsutredningen gjordes utifrån behovet att analysera Högskolan Dalarnas möjligheter till en långsiktig kvalitativ utveckling. Det som framkom då är ett av underlagen i utvecklingsprogrammet.

Två viktiga områden att arbeta vidare med

Erfarenheterna från samlokaliseringsutredningen visar på två huvudsakliga områden. Det första området handlar ett fortsatt övergripande strategiskt utvecklingsarbete med fokus på att skapa en enad högskola för hela Dalarna, jämlika förutsättningar för studenter och personal (oavsett lokaliseringsort), utvecklad samverkan och starka, sammanhållna utbildnings- och forskningsmiljöer präglade av tvärfunktionalitet, kvalitet, samskapande och flexibilitet.

Det andra området handlar om vikten av en utvecklad infrastruktur och mer effektivt användande av högskolans resurser, såväl i fråga om lokaler, laboratoriemiljö som innehållet i Högskolans utbildnings- och forskningsportfölj.

Slutrapport Högskolan Dalarnas framtida lokalisering (PDF)

Senast granskad:
Senast granskad: