Högskolan Dalarnas utvecklingsprogram
1 min läsning

Var med och påverka och skapa framtidens Högskolan Dalarna! Utvecklingsprogrammet ska skapa förutsättningar för att högskolan på bästa sätt ska kunna fortsätta skapa möjligheter att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet och på så sätt vara en stark kraft för ett gott samhälle!
Studenter i föreläsningssal

Omvärlden påverkar och förutsättningar förändras. Det behöver Högskolan Dalarna förhålla sig till på ett bra sätt.

Utvecklingsprogrammet ska skapa förutsättningar för att högskolan på bästa sätt ska kunna fortsätta skapa möjligheter att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet och på så sätt vara en stark kraft för ett gott samhälle! I utvecklingsarbetet kommer olika scenarier om hur högskolan skulle kunna se ut i framtiden att undersökas. Vi stärker för framtiden!

I utvecklingsprogrammet är medarbetarnas synpunkter och kompetens viktiga, liksom ett gott samarbete med våra samverkanspartners och det omgivande samhället.

Skicka dina synpunkter och förslag till utvecklingsprogrammet@du.se

Vad är utvecklingsprogrammet?

Under 2014 arbetade Högskolan Dalarna fram en ny vision med fokus på devisen "vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle". Visionen låg bland annat till grund för att 2016 tillsätta en utredning om Högskolans framtida utveckling, med fokus på möjligheterna till en framtida samlokalisering av Högskolans verksamhet till Falun. I oktober 2016 beslutade regeringen att Högskolan Dalarna skulle fortsätta bedriva verksamhet i såväl Falun som Borlänge.

För att möjliggöra ett fortsatt utvecklingsarbete gav Högskolan Dalarnas styrelse i februari 2017 rektor i uppdrag att inleda arbetet med att ta fram ett utvecklingsprogram.

Programmet ska ge underlag till hur Högskolan Dalarna ska prioritera utvecklingsinsatser för att skapa sammanhållna akademiska miljöer för utbildning, forskning och samverkan.

Programmet ska fokusera på Högskolan Dalarnas förutsättningar för utveckling av framtidens lärmiljöer och utreda ett antal scenarier med möjliga handlingsalternativ.

Detta ska ske genom att ta tillvara på de erfarenheter som gjorts under samlokaliseringsutredningen, tillsammans med aktuella omvärldsanalyser och forskning om framtidens lärmiljöer. Utvecklingsprogrammet ska borga för att utveckla lärosätet till att vara en enad högskola för hela Dalarna, med attraktivitet, utvecklingsbenägenhet, kvalitet, samskapande och tvärfunktionalitet som viktiga ledord.

Vad ska utvecklingsprogrammet konkret resultera i?

Projektgruppen lämnar en rapport med ett antal handlingsalternativ presenteras för högskolestyrelsen som tar ställning till handlingsalternativen. Högskolestyrelsen fattar beslut om hur vi går vidare.

Två framtida scenarier ska utredas

Scenario 1: "Uppgradera nuvarande verksamhet"

Utifrån nuvarande utgångsläge avseende aktuella lokaler, utbildnings- och forskningsmiljöer utreda möjligheter till att göra effektiviseringar och justeringar utifrån identifierade åtgärdsbehov i Falun och Borlänge.

Scenario 2: "Nya former och lösningar"

Utreda möjligheter till att skapa nya lärmiljöer med fokus på flexibilitet, tvärfunktionalitet, resurseffektivitet och fysiska förutsättningar i Falun och Borlänge.

Nedanstående är hämtat ur dokumentet Direktiv förstudie B: Scenarier för utvecling av en enad högskola

Utvecklingsprogrammet ska ta hänsyn till

  • Nuvarande ekonomiska förutsättningar
  • Akademiska miljöer för fullvärdig utbildning och forskning i Falun och Borlänge

Som medarbetare har du möjlighet att vara delaktig och bidra med förslag och idéer. Förslag och idéer kommer att värderas av projektgruppen som utifrån all input tar fram en sammanvägd rapport med handlingsalternativ som styrelsen ska ta ställning till.

Lärarrepresentanter

Marie Elf, universitetslektor omvårdnad, mel@du.se

Mats Rönnelid, professor energiteknik, mrd@du.se

Julie Skogs, universitetslektor engelska, jsk@du.se

Patrik Arousell, universitetsadjunkt Nationalekonomi, pao@du.se 

Två av lärarrepresentanterna är utsedda av akademierna och två är utsedda av de fackliga organisationerna.

Övriga representanter

Sigrid Saveljeff, samverkanschef, ssf@du.se

Ulrica Momqvist, kommunikationschef, uli@du.se

Tom Edoff, ordförande studentkåren, tom.edoff@dalastudent.se

Ragnar Olafsson, utvecklingsledare, NGL-centrum, rol@du.se

Torsten Blomkvist, utredare, Utbildnings- och forskningskansliet, tbm@du,se

Agnes Hejll, kommunikatör, ahj@du.se

Huvudansvarig

Henrik Janols, fastighetschef, hjl@du.se

Senast granskad: