Mål för miljö och hållbar utveckling
1 min läsning

Målen för miljö och hållbar utveckling omfattar utbildning, forskning, tjänsteresor, konsumtion samt återvinning och avfall.
skärgård

Högskolan Dalarnas mål för miljö och hållbar utveckling gäller för perioden 2016 – 2020. Nedan presenteras de övergripande målen. Via länkarna längst ner kan du ta del av målen i sin helhet och av vår miljöpolicy.

Utbildning
Samtliga programstudenter ska under sin utbildning fortlöpande få reflektera över kopplingarna mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor.

Forskning
Uppmuntra till forskning som beaktar miljö- och hållbarhetsfrågor och spridning av resultat till allmänhet, beslutsfattare, företag och organisationer.

Tjänsteresor
Minska den negativa miljöpåverkan orsakad av tjänsteresor.

Hållbar konsumtion
Miljöanpassa och effektivisera resursanvändningen samt i upphandlingar och inköp i ökande grad ställa krav på miljöhänsyn och god arbetsmiljö i produktionskedjan.

Återvinning och avfall
Minska det osorterade avfallet och öka återvinningsgraden.

 

Senast granskad: