Mångfaldsarbete
1 min läsning

Mångfaldsarbetet på Dalarnas Högskola fokuserar på individens rättigheter och möjligheter och att aktivt stötta människors lärande.

Högskolan Dalarna är en arbetsplats där anställda, studenter och gäster tillsammans bidrar till kunskapsutvecklingen i samhället. Vårt breda utbildningsutbud lockar studerande från hela landet. Inslaget av utländska studenter ökar. Högskolan har dessutom en stor andel studenter med bakgrund i det som i statistiken kallas "studieovana miljöer".

Vår grundidé är att utgöra en inspirerande mötesplats mellan vetenskapen och samhället och ett aktivt stöd för människors lärande.

Högskolan möter en heterogen grupp av studenter, med personliga projekt, krav på kvalitet, upplevelser och flexibilitet. Högskolan måste alltså hantera mångfald på ett individuellt sätt.

Lagen om likabehandling av studenter i högskolan anger att högskolan inom ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja studenters lika rättigheter oavsett deras könstillhörighet, etniska tillhörighet, sexuella läggning eller funktionshinder.

Likabehandling främjas allra bäst om det aktiva arbetet utgår från ett människorättsperspektiv, och fokuserar på att vara diskrimineringsförebyggande, både i individuell mening och i meningen att det gäller att motverka den så kallade strukturella diskrimineringen i samhället. Mångfaldsarbetet måste ges ett människorättsperspektiv där individens rättigheter och möjligheter sätts i centrum. Detta gäller såväl studenter som personal.

Högskolan Dalarna skall präglas av mångfald – olikheter berikar samvaron och utbildningens kvalitet.

Senast granskad: