Tillgodogörande vid utbytesstudier

Tillgodogörande vid utbytesstudier, ersättande av kurs och rutin vid förberedelse av Learning Agreement
Autumn
Höstfärger

Utbytesstudier vid Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna har tecknat samarbetsavtal med internationella lärosäten för att ge studenter och personal möjlighet till internationell erfarenhet och kompetensutveckling som ett led i att stärka yrkesfärdigheter och kvalifikationer. Utbytesstudier innebär att studenten byter ut (”utbyter”) kurser som den skulle studerat hemma, mot kurser vid vårt partneruniversitet.

En förutsättning för utbytesverksamheten är tillit – vi känner vår samarbetspartner och litar på att lärosätet håller minst lika god kvalitet som vi. Då kan vi också sända våra studenter på utbyte och godkänna deras kurser som om de hade lästs vid HDa.

Här ges bakgrund till resonemanget om tillgodogörande vid utbytesstudier, exempel på tillgodoräkning vs tillgodogörande och rutinbeskrivning för handläggare och programansvariga.

Förutsättningar för utbytesstudier

Högskolan Dalarna deltar i EU:s Erasmusprogram, vilket är det största utbytesprogrammet. Nordplus är nätverk inom Norden och Baltikum, dessutom samarbetar HDa genom bilaterala avtal och andra nätverk, t ex ETEN för lärarstudenter och Linnaeus-Palmeutbyte med låg- och mellaninkomstländer. Studenter som läser kinesiska kurspaketet ”Vägen till Kina” får automatiskt möjlighet att studera en termin i Kina. Vid utbytesstudier gäller att:

 • studierna är avgiftsfria, bedrivs på heltid och studenten kan få inom vissa utbytesprogram få ett stipendium.
 • mottagande lärosäte ger viss mottagningsservice (hjälp med att hitta boende, ansöka om visum, försäkring) och ger introduktion till studier och språk.
 • studierna ska erkännas vid hemlärosätet. Ett Learning Agreement ska därför förberedas innan studiestart, vilket garanterar att studierna erkänns vid hemkomst.
 • vid avslutade studier ska studenten kostnadsfritt erhålla ett studieutdrag (Transcript of Records) - det kan vara belagt med avgift utanför EU.

Student som ansökt om utbytesstudier anses även ha ansökt om tillgodogörande av studierna och i förekommande fall om stipendium, studenten behöver därför inte lämna in separat ansökan om tillgodogörande.

Skillnaden mellan tillgodoräkning och tillgodogörande

Tillgodoräknande

Vid tillgodoräknande prövas kurserna gentemot en av Högskolan Dalarnas kurser och mot den aktuella kursens mål. De i utlandet lästa kurserna ersätts, och uttrycks i poäng med kursnamn vid HDa.

Exempel beslut tillgodoräkning: 

På förslag av ämnesansvarig för Företagsekonomi, beslutar Chef för Studentservice att NN får tillgodoräkna sig följande fyra kurser:

Kursen Extern redovisning, 7,5 hp (kurskod FÖ1004) i sin helhet
Kursen Organisationsteori, 7,5 hp (kurskod FÖ1005) i sin helhet
Kursen Ekonomistyrning, grundläggande, 7,5 hp (kurskod FÖ1009) i sin helhet
Kursen Marknadsföring I, 7,5 hp (kurskod FÖ1016) i sin helhet

Dessa tillgodoräknanden grundar sig på följande studier vid St. Petersburg State University of Engineering and Economics i Ryssland:

 • Accounting Theory
 • History of Accounting
 • Marketing
 • Management
 • Sociology and Psychology of Management
 • Business Communication
 • Business (Company) Economics

Se resultatet i examensbeviset

Tillgodogörande

Vid utbytesstudier tillgodogörs studierna normalt. Tillgodogörande är bättre för studenten, det blir tydligt i examensbeviset var studierna bedrivits. Vid tillgodogörande bedöms kursen, men omvandlas inte, utan uttrycks i termer av vad det är, med sitt originalnamn. OBS! Tillgodogörande är ett lokalt begrepp vid HDa inom ramen för tillgodoräkningsrutiner. Den formella benämningen i diarium, Ladok och NyA är tillgodoräkning.

Exempel beslut tillgodogörande:

Chef för Studentservice beslutar att NN får tillgodogöra sig:

 • Meeting Industry, 5 ECTS
 • Tourism Project Brussels, 5 ECTS
 • Case Cultural Heritage, 3 ECTS
 •  Cross Cultural Management, 3 ECTS
 •  Survival Dutch, 3 ECTS
 •  Conversation Management, 3 ECTS
 •  Presentation Skills, 3 ECTS
 •  Opera-Hotel Information System, 3 ECTS

som 28 hp vid Högskolan Dalarna.

Se resultatet i examensbeviset

Kontakt: support@du.se

               Erasmusansvarig

Faktaruta: Bolognaprocessen- det europeiska området för högre utbildning

Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete inom högre utbildning mellan 47 länders utbildningsministrar. Tre övergripande mål: att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas attraktionskraft som utbildningskontinent. En ny utbildnings- och examensstruktur infördes i Sverige i juli 2007. Genom Bolognaprocessen infördes:

 • en gemensam nivåindelning av högre utbildning
 • en gemensam examensstruktur
 • ECTS-poäng
 • en obligatorisk bilaga till examensbeviset (Diploma Supplement)
 • ett gemensamt nivåindelat ramverk för kvalifikationer (EQF)

Allt skall inte bli lika, men allt skall bli tydligt och kunna jämföras med en gemensam vokabulär med gemensam innebörd, vilket främjar mobilitet och ökar anställningsbarheten. Mobilitet främjas inom och mellan nivåerna och inför anställning.

Grundkrav för ECTS-poäng

 • Ett trepartsavtal, Learning Agreement, ska undertecknas av hem- och värduniversitetet och av studenten själv innan utbytesstudierna påbörjas. Avtalet garanterar studenten tillgodoräkning vid hemkomst.
 • Studenten ska få ett studieutdrag (Transcript of Records) från värduniversitetet som visar alla utomlands godkända kurser och antalet poäng som de motsvarar.
 • Hemuniversitetet ska godkänna poäng från det andra lärosäten (automatiskt erkännande). De fullföljda kurserna utomlands ska kunna ersätta de poäng studenten annars hade fått vid hemuniversitetet.

Studierna vid partneruniversitetet ska kunna användas på samma villkor som om kurserna lästs vid det egna lärosätet.

Senast granskad:
Senast granskad: