Internationalisering vid Högskolan Dalarna

Vi eftersträvar ett starkt internationellt perspektiv och har samarbeten inom utbildning och forskning över hela världen.
Bilbao
Foto Rezan Baysal -Rom

När man studerar hos oss är man delaktig i en internationaliseringsprocess som lyfter kvaliteten i våra utbildningar, i vår forskning och i regionen i stort. All verksamhet i Högskolan Dalarna ska innefatta ett internationellt perspektiv och studenter som tar ut examen hos oss har i sin utbildning fått reflektera över relevanta internationella inslag.

Samarbetspartners över hela världen

För att utveckla det internationella perspektivet, både på campus och nätbaserat, har vi ett brett nätverk av samarbetspartners över hela världen. Nätverket är tillgängligt för både våra studenter och våra anställda. Erfarenheter och intryck från de som tillbringat en tid utomlands bidrar tillsammans med gästföreläsare och gäststudenter från andra länder till en ökad internationalisering av vår verksamhet. Högskolan deltar bland annat i Erasmus+-programmet, Nordplus och Minor Field Studies.

Tidsplan för Erasmusprogrammet 2021-27

  • Befintliga erasmusavtal har på grund av coronapandemin förlängd giltighet fram till våren 2022
  • 2021 Online Learning Agreement och digitala bilaterala utbytesavtal ska användas för alla samarbeten.

Förberedelser i akademierna (ppt)

Partneruniversitet

        Moveondatabas

Avtalslista med kontaktpersoner

Nordplussamarbeten

Organisationer

Högskolan Dalarna är bland annat medlem i

Vår definition av internationalisering 

"Med internationalisering vid Högskolan Dalarna avses att globala perspektiv, interkulturell förståelse samt internationellt samarbete och rörlighet genomsyrar grundutbildning och forskarutbildning."

Strategiska områden för Högskolan Dalarnas internationaliseringsarbete 

  1. Samskapande i forskning och utbildning ska ske med ett antal väl valda internationella forsknings- och utbildningsmiljöer.
  2. Samskapande inom HDa:s utbildningsområden ska utvecklas genom internationell samskapande inom högskolans forskningsprofiler.
  3. Genom samskapande med företag, offentliga aktörer och ideell sektor i vår närregion ska den internationella verksamheten vidareutvecklas.
  4. Högskolan Dalarnas studerande ska förberedas för en arbetsmarknad och ett medborgarskap som kräver interkulturell kompetens

Kontakt: Susanne Corrigox, Internationaliseringssamordnare

Erasmus Policy Statement

Högskolan Dalarna EUC: 29445

PIC: 986578077

OID: E10177553

Senast granskad: