Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling belönas

2 min läsning
Miljörådet delar årligen ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.
kunskap

För att stimulera våra studenter till engagemang för hållbar utveckling har Högskolan Dalarnas miljöråd inrättat ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Vinnande bidrag för läsåret 2018-2019 blev Pavlina Arsovas examensarbete som undersökt hur alkoholreklam påverkar människor i Sydafrika. Läs mer om Pavlina Arsovas arbete och juryns motivering här.

Resebidraget är ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling. Nästa omgång gäller examensarbeten publicerade under läsåret 2018-2019. Studenter som fått sitt examensarbete publicerat i DiVA mellan 2018-09-01 – 2019-08-31 kan ansöka om bidraget.

Ansökan/nominering: Senast 2019-09-01 ska ansökan göras genom ett e-post till Högskolans miljösamordnare (se kontaktuppgift nedan). I e-postmeddelandet ska du 1) bifoga en länk till ditt arbete i DiVA, 2) kortfattat motivera varför ditt examensarbete ger ett bidrag till ett hållbart samhälle och 3) kortfattat beskriva vad du skulle vilja använda resebidraget till om du får det. Du kan också nominera någon annans examensarbete, men författaren ska i så fall vara tillfrågad och själv redogöra för punkt 3 ovan. 

Kriterier: Inkomna ansökningar bedöms enligt följande fyra kriterier:

  1. Relevans för området hållbar utveckling. Här avses i vilken mån det finns kopplingar till en eller flera aspekter av hållbar utveckling i exempelvis bakgrund, frågeställning, resultat eller diskussion.
  2. Integrering av flera olika perspektiv på hållbar utveckling. Här avses om arbetet omfattar sociala, ekologiska och/eller ekonomiska hållbarhetsfrågor, och inte minst i vilken mån eventuella målkonflikter eller synergier mellan dessa perspektiv belyses.
  3. Möjlig samhällsnytta. Här avses den möjliga samhällsnytta som arbetet kan ge upphov till om ny kunskap börjar tillämpas. Om arbetet inte är kopplat till en viss tillämpning, eller om möjlig tillämpning förväntas bli aktuell först på längre sikt, bör den sökande ändå motivera arbetets möjliga samhällsnytta.
  4. Originalitet i förhållande till sin ämnestradition. Här avses i vilken omfattning arbetet är nytänkande och introducerar nya frågeställningar eller idéer för att förstå eller lösa framtidens utmaningar.

Beslut: Beslut om resebidraget fattas av miljörådet senast under oktober 2019.

Kostnader som täcks av resebidraget: Resebidraget är ämnat för en studieresa inom Sverige i syfte att utveckla studentens kompetens inom hållbar utveckling i vid bemärkelse, exempelvis genom att delta vid en seminariedag, studieresa eller kortare utbildning. (Resmål utanför Sverige kan komma i fråga efter diskussion med miljörådet). Bidraget är personligt och kan användas för att täcka direkta kostnader såsom seminarie/kursavgift, resa, logi, litteratur med mera. För att beviljas resebidraget måste det klart framgå av ansökan att det ska användas till studier av hållbar utveckling i vid bemärkelse. Studieresan ska påbörjas senast under 2020.

Redovisning: Redovisning ska ske till miljörådet senast ett halvår efter genomförd studieresa i form av en mycket kortfattad rapport, maximalt 1 A4-sida.

 

Senast granskad: