Utbildning

Våra utbildningar ska stimulera till självständigt tänkande och förmåga att ta aktivt ansvar i yrkesliv och samhällsliv.

"Samtliga programstudenter ska under sin utbildning fortlöpande få reflektera över kopplingarna mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor." Så lyder en av målsättningarna i Högskolan Dalarnas miljö- och hållbarhetsmål för 2016-2019.

Hållbar utveckling är en framtidsfråga där utmaningen handlar om skapa levnadsvillkor och använda resurser på ett sätt som möter mänskliga behov idag och i framtiden, utan att äventyra naturens eller samhällets bärkraft.

På Högskolan Dalarna finns ett långvarigt engagemang för hållbarhetsfrågor i många ämnesgrupper. Det har också satts upp mål och vidtagits åtgärder för att på ett mer systematiskt sätt utveckla och följa upp integrering av hållbar utveckling i utbildningen, bland annat genom:

1. Att erbjuda kompetensutveckling för våra medarbetare i miljö och hållbar utveckling
För att ge verktyg och inspiration till att integrera hållbar utveckling i den egna undervisningen har vi utvecklat en högskolepedagogisk kurs - Utbildning för hållbar utveckling - som ges varje hösttermin. Läs mer om kursen.

2. Att miljö- och hållbarhetsfrågor systematiskt integreras i undervisningen
Ett sätt att se till att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningarna är genom våra styrdokument. De styrdokument som används vid inrättande av huvudområden och program, liksom vid kvalitetsuppföljning, anvisar att miljö- och hållbarhetsaspekter ska beaktas.

3. Att uppmuntra våra studenter att inrikta sina examensarbeten mot miljö och hållbar utveckling
Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling utser vem som får utmärkelsen. Läs mer och ansök om resebidraget.

 

Under 2017 genomförde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en utvärdering av lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling. Här kan du ta del av Högskolan Dalarnas självvärdering och UKÄ:s rapporter.

 

 

Senast granskad: