Utbildning för hållbar utveckling

Våra utbildningar ska stimulera till kritiskt och självständigt tänkande och förmåga att ta aktivt ansvar i yrkesliv och samhällsliv.

Ett av högskolans mål för hållbar utveckling tar sikte på våra utbildningar:

Övergripande mål 2021-2026

"I samtliga utbildningar som leder till examen ska frågor som behandlar olika aspekter av hållbar utveckling introduceras, diskuteras och problematiseras utifrån ämnesområde eller studentens kommande yrkesroll. Detta för att stärka studenternas förmåga att förstå och hantera komplexa problem och att reflektera över hur olika perspektiv, intressen och värderingar påverkar individers och samhällens prioriteringar."

Särskild satsning under kommande år

I många lärargrupper finns sedan lång tid ett stort engagemang för hållbarhetsfrågorna. För att nå det övergripande målet, som tar sikte på samtliga studenter som tar en examen, behöver alla utbildningar vara involverade i det arbetet. Med start under 2023 kommer därför alla utbildningar ges i uppdrag att beskriva och värdera det man gör idag - sådana inslag under utbildningen som kan bidra till att det övergripande målet ovan nås - men också ta fram förslag på förändringar där man ser luckor eller outnyttjade möjligheter.

Som stöd för genomförandet finns det ett skriftligt metodstöd, se länk nedan. Det innehåller en introduktion till begreppet hållbar utveckling och en uppsättning självvärderingsfrågor att besvara. Delar av självvärderingen ska diskuteras och besvaras gemensamt i en workshop med lärargruppen för utbildningen. Resterande delar besvaras av en självvärderingsgrupp vid ett separat tillfälle. Utöver vägledning och workshop kommer en verktygslåda med förslag på litteratur och goda exempel att tas fram.

Metodstöd: Hållbar utveckling i utbildning (pdf)

Under vårterminen 2023 kommer metodstödet att testas i en pilot med sex utbildningsprogram. Efter förfining av metoden är tanken sedan att alla program (alt. huvudområden eller kurspaket beroende på hur utbildningen är organiserad) ska ges möjlighet att genomföra självvärderingen under terminerna som följer.

Följande program kommer att delta i pilotomgången:

  • Business Intelligence, 60 hp + Data Science, 120 hp (avancerad nivå)
  • Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, 180 hp (grundnivå)
  • Förskollärarprogrammet, 210 hp (grundnivå)
  • International Tourism Management, 180 hp (grundnivå)
  • Magisterprogram i engelska - lingvistik, 60 hp (avancerad nivå)
  • Magisterprogram i fysioterapi, 60 hp (avancerad nivå)

Är du student eller lärare och tycker att ditt program borde delta i nästa omgång, hösten 2023? Hör i så fall av dig till programansvarig för ditt program!

Befintligt stöd

För att - från centralt håll - stödja, utveckla och följa upp integrering av hållbar utveckling i utbildningarna har Högskolan Dalarna sedan tidigare bland annat använt sig av följande arbetssätt:

Att erbjuda kompetensutveckling för våra medarbetare i hållbar utveckling
För att ge verktyg och inspiration till att integrera hållbar utveckling i den egna undervisningen har vi utvecklat en högskolepedagogisk kurs - Utbildning för hållbar utveckling - som ges en gång per år. Läs mer om kursen.

Att hållbarhetsfrågor systematiskt integreras i undervisningen
Ett sätt att se till att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningarna är genom våra styrdokument. I högskolans dokument som används som stöd vid inrättande av huvudområden och utbildningsprogram, liksom vid utvärderingar av utbildningar, finns anvisningar om att hållbarhetsperspektiv ska beaktas.

Att uppmuntra våra studenter att inrikta sina examensarbeten mot hållbar utveckling
Varje år delar Högskolan Dalarna ut ett resebidrag om 10 000 kr för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling utser vem som får utmärkelsen. Läs mer och ansök om resebidraget.

UKÄ:s granskning av hållbar utveckling

Under 2017 genomförde Universitetskanslersämbetet (UKÄ) en utvärdering av lärosätenas arbete med att främja en hållbar utveckling. Här tar du del av Högskolan Dalarnas självvärdering och UKÄ:s rapporter.

Senast granskad:
Kontakt
Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: