Miljöledningssystemet
2 min läsning

Att arbeta i ett miljöledningssystem innebär att systematiskt arbeta med planering, åtgärder och uppföljning för att förbättra miljön.

På Högskolan Dalarna har vi ett miljöledningssystem för att planera, genomföra och följa upp miljöarbetet på ett systematiskt sätt. Nedan kan du läsa om några viktiga delar av detta miljöledningssystem. Läs mer i Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Miljöutredning

För att ta reda på vilka delar av Högskolans verksamhet som ger störst påverkan på miljön genomförs en miljöutredning. De aspekter som bedöms ha störst miljöpåverkan hos oss är utbildning, forskning och utsläpp till luft av koldioxid från resor. Miljöutredningen, som ska uppdateras minst vart femte år, ligger sedan till grund för att fastställa mål och planera aktiviteter för att nå målen.

Policy

Högskolans miljöpolicy uppmärksammades av Naturvårdsverket 2015 för att ha bra koppling till allmänna principer för miljöarbetet samt vara anpassad till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Mål

En viktig del av miljöledningssystemet är att sätta upp mål för verksamheten. Målen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De nuvarande miljö- och hållbarhetsmålen gäller för perioden 2016 – 2019 och anger för respektive mål även indikatorer för uppföljning och vem som är ansvarig.

Organisation och ansvar

I styrdokumenten Arbetsordning Högskolan Dalarna (DUC2011/2027/10) och Rektors delegation av beslutsrätt (HDa 1.2-2017/1195) framgår övergripande hur befogenheter och ansvar för olika uppgifter är fördelade. Miljörådet har en rådgivande och granskande funktion gentemot högskoleledningen i fråga om att miljöledningssystemets ingående delar utvecklas och underhålls. I måldokumentet (se ovan) beskrivs vem som är ansvarig för de olika aktiviteterna som genomförs i syfte att nå målen. På högskolan finns också en grupp interna miljörevisorer (se nedan) med uppdrag att följa upp och rapportera miljöarbetet. Högskolans miljösamordnare är sammankallande för både miljörådet och miljörevisorerna.

Miljörevisioner

På Högskolan Dalarna genomförs årligen miljörevisioner för att följa upp hur väl miljöarbetet fungerar inom verksamheten och få förslag på förbättringar. Som stöd för finns Rutiner och plan för miljörevisioner, ett dokument som beskriver hur miljörevisioner ska planeras, genomföras, dokumenteras och följas upp. Dokumentet innehåller också en revisionsplan som beskriver hur miljörevisioner planeras under en tvåårscykel.

Årlig miljöredovisning

Varje år görs en sammanställning av resultatet från miljöledningsarbete i form av en miljöledningsrapport som skickas till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket sammanställer och redovisar också årligen miljöledningsarbetet i alla statliga myndigheter i en rapport, Miljöledning i staten.

Ledningens genomgång

Miljösamordnaren gör tillsammans med ledningen vid Högskolan Dalarna en genomgång av miljöledningssystemet en gång varje år. Då beslutas om det behövs ändringar avseende mål för eller inriktning på miljöarbetet.

  

Senast granskad: