Miljöledningssystemet

Att arbeta i ett miljöledningssystem innebär att systematiskt arbeta med planering, åtgärder och uppföljning för att förbättra miljön.

På Högskolan Dalarna har vi ett miljöledningssystem för att planera, genomföra och följa upp miljöarbetet på ett systematiskt sätt. Nedan kan du läsa om några viktiga delar av detta miljöledningssystem. Läs mer i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter på riksdagens webbplats.

Miljöutredning

För att ta reda på vilka delar av Högskolans verksamhet som ger störst påverkan på miljön genomförs en miljöutredning (pdf). De aspekter som bedöms ha störst miljöpåverkan hos oss är utbildning, forskning och utsläpp till luft av koldioxid från resor. Miljöutredningen, som ska uppdateras minst vart femte år, ligger sedan till grund för att fastställa mål och planera aktiviteter för att nå målen.

Policy

Högskolans miljöpolicy (pdf) uppmärksammades av Naturvårdsverket 2015 för att ha en bra koppling till allmänna principer för miljöarbetet samt vara anpassad till verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan.

Mål

En viktig del av miljöledningssystemet är att sätta upp mål för verksamheten. Målen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Nuvarande Mål och uppdrag för hållbar utveckling (pdf) gäller för perioden 2021–2026, och dokumentet anger också vilka åtgärder som planeras under 2021-2023 i syfte att nå målen.

Organisation och ansvar

Högskolan Dalarnas råd för hållbar utveckling har som uppdrag att analysera, bereda och utvärdera Högskolan Dalarnas strategiska arbete för hållbar utveckling, där miljöarbetet är en viktig del. På högskolan finns också en grupp interna miljörevisorer (se nedan) med uppdrag att följa upp miljöarbetet. I styrdokumenten Arbetsordning Högskolan Dalarna (pdf) och Rektors delegation av beslutsrätt (pdf) framgår övergripande hur befogenheter och ansvar för olika uppgifter är fördelade. 

Miljörevisioner

På Högskolan Dalarna genomförs årligen miljörevisioner för att följa upp hur väl miljöarbetet fungerar inom verksamheten och få förslag på förbättringar. Som stöd för finns Rutiner och plan för miljörevisioner (pdf), ett dokument som beskriver hur miljörevisioner ska planeras, genomföras, dokumenteras och följas upp. Dokumentet innehåller också en revisionsplan som beskriver hur miljörevisioner planeras under en tvåårscykel. Våra interna miljörevisorer är Marika Hagelberg, Susanne Römsing, Matilda Buske, Anton Grenholm och Ylva Sundmark.

Årlig miljöredovisning

Varje år görs en sammanställning av resultatet från miljöledningsarbete i form av en miljöledningsrapport (pdf) som skickas till Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket sammanställer och redovisar också årligen miljöledningsarbetet i alla statliga myndigheter i en rapport, Miljöledning i staten (Naturvårdsverket, pdf).

Ledningens genomgång

Miljösamordnaren gör tillsammans med ledningen vid Högskolan Dalarna en genomgång av miljöledningssystemet en gång varje år. Då beslutas om det behövs ändringar avseende mål för eller inriktning på miljöarbetet.

  

Senast granskad: