Klimatramverket

Högskolan Dalarna har tillsammans med ett stort antal andra lärosäten skrivit under klimatramverket med syftet med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå 1,5-gradersmålet.

För att nå de klimatmål som Sverige och andra länder har åtagit sig genom Paris-överenskommelsen krävs ungefär halverade utsläpp varje decennium. Det kommer att innebära en snabb omställning av hela samhällsekonomin. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet; vi har en viktig uppgift att bidra genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet i form av bl.a. tjänsteresor, energianvänding och upphandling. Högskolan Dalarna har därför anslutit sig till det klimatramverk som tagits fram i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor.

Klimatramverket består av ett dokument där åtagandena som varje lärosäte gjort framgår. Till ramverket finns också en längre vägledning, som bland annat beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn. För Högskolan Dalarna kommer klimatstrategin att vara en integrerad del av Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2021-2026, som förhoppningsvis kan antas under våren 2021.

De anslutna lärosätena ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och har åtagit sig följande:

  • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Klimatramverket

Vägledning för tillämpning av klimatramverket ​

Högskolan Dalarna har försökt att ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan från hela verksamheten. Ett första steg för att kunna prioritera rätt åtgärder är att kartlägga alla utsläpp. Högskolan Dalarna har valt att använda sig av ramverket och beräkningsmetoden Green house gas (GHG) protocol, och har i samarbete med en miljökonsult identifierat och beräknat alla utsläpp under ett år från uppvärmning, elanvändning, tjänsteresor och från alla de inköp av varor och tjänster som gjordes.

Klimatrapport Högskolan Dalarna 2019

 

Senast granskad:
Senast granskad: