Lärosäten i samverkan för klimatet

Högskolan Dalarna har tillsammans med ett stort antal lärosäten anslutit sig klimatramverket för universitet och högskolor med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå Parisavtalets så kallade 1,5-gradersmål.

För att nå de klimatmål som Sverige och andra länder har åtagit sig genom Parisavtalet krävs att utsläppen av växthusgaser halveras ungefär vart tionde år. Det kommer att innebära en snabb omställning av hela samhället. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet; vi kan bidra genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet i form av bl.a. tjänsteresor, energianvändning och upphandling. Högskolan Dalarna har därför anslutit sig till det klimatramverk som tagits fram i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor.

De anslutna lärosätena har åtagit sig följande:

  • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Klimatramverket (pdf)

Läs mer om Klimatramverket - och varför Högskolan Dalarna valt att delta - med kommentarer från rektor Martin Norsell och prorektor Jörgen Elbe.

Arbetet fortsätter i nystartat klimatnätverk

Majoriteten av svenska universitet och högskolor anslöt sig 2019 till ramverket, som var ett initiativ från Chalmers och KTH. Sedan 2021 har SUHF:s expertgrupp för samverkan tagit över ansvaret, där arbetet nu fortsätter i ett nätverk där alla lärosäten som är i medlemmar i SUHF finns med. En värdkonstellation, som koordineras av SLU, kommer att driva på och utveckla aktiviteter inom klimatnätverket. Till stöd finns bland annat en exempelsamling som beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn och exempel på åtgärder.

Läs mer om det fortsatta arbetet inom klimatnätverket på SLU:s webbplats

Exempelsamling till stöd för lärosätenas klimatarbete (pdf)

Högskolan Dalarnas klimatstrategi

Den klimatstrategi Högskolan Dalarnas tagit fram är en integrerad del av Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2021-2026 (pdf)

Högskolan Dalarna har valt att ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan från hela verksamheten. Ett första steg var att kartlägga alla utsläpp. Högskolan Dalarna har använde sig av ramverket Green house gas (GHG) protocol . I samarbete med en miljökonsult identifierade och beräknade man utsläpp under ett år från uppvärmning, elanvändning, tjänsteresor samt alla de inköp av varor och tjänster som gjordes. Resultaten finns presenterade i Klimatrapport Högskolan Dalarna 2019 (pdf)

 

 

Senast granskad:
Senast granskad: