Klimatramverket

Högskolan Dalarna har tillsammans med ett stort antal lärosäten anslutit sig klimatramverket för universitet och högskolor med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå Parisavtalets så kallade 1,5-gradersmål.

För att nå de klimatmål som Sverige och andra länder har åtagit sig genom Parisavtalet krävs att utsläppen av växthusgaser halveras ungefär vart tionde år. Det kommer att innebära en snabb omställning av hela samhället. Universitet och högskolor har en central roll i det arbetet; vi kan bidra genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet i form av bl.a. tjänsteresor, energianvändning och upphandling. Högskolan Dalarna har därför anslutit sig till det klimatramverk som tagits fram i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor.

Till ramverket finns också en exempelsamling som bland annat beskriver ett antal nyckelområden för klimatpåverkan från högskolesektorn och exempel på åtgärder. Aktiviteter kommer att koordineras och drivas genom en värdkonstellation under Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

De anslutna lärosätena har åtagit sig följande:

  • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till andra aktörer och till samhällsmedborgare.

Klimatramverket (pdf)

Exempelsamling till stöd för lärosätenas klimatarbete (pdf)

Den klimatstrategi Högskolan Dalarnas tagit fram är en integrerad del av Mål och handlingsplan för hållbar utveckling 2021-2026 (pdf)

Högskolan Dalarna har valt att ta ett helhetsgrepp kring klimatpåverkan från hela verksamheten. Ett första steg är att kartlägga alla utsläpp. Högskolan Dalarna har använt sig av ramverket Green house gas (GHG) protocol och har i samarbete med en miljökonsult identifierat och beräknat alla utsläpp under ett år från uppvärmning, elanvändning, tjänsteresor samt alla de inköp av varor och tjänster som gjordes. Resultaten finns presenterade i Klimatrapport Högskolan Dalarna 2019 (pdf)

Läs mer om Klimatramverket - och varför Högskolan Dalarna valt att delta - med kommentarer från rektor Martin Norsell och prorektor Jörgen Elbe.

 

Senast granskad:
Senast granskad: