Mål för miljö och hållbar utveckling

Målen för miljö och hållbar utveckling omfattar utbildning, forskning, tjänsteresor, konsumtion samt återvinning och avfall.
skärgård

Högskolan Dalarnas mål för miljö och hållbar utveckling gäller för perioden 2016 – 2020. Nedan presenteras de övergripande målen. Via länkarna längst ner kan du ta del av målen i sin helhet och av vår miljöpolicy.

Utbildning
Samtliga programstudenter ska under sin utbildning fortlöpande få reflektera över kopplingarna mellan sitt kommande yrkesliv och miljö- och hållbarhetsfrågor.

Forskning
Uppmuntra till forskning som beaktar miljö- och hållbarhetsfrågor och spridning av resultat till allmänhet, beslutsfattare, företag och organisationer.

Tjänsteresor
Minska den negativa miljöpåverkan orsakad av tjänsteresor.

Hållbar konsumtion
Miljöanpassa och effektivisera resursanvändningen samt i upphandlingar och inköp i ökande grad ställa krav på miljöhänsyn och god arbetsmiljö i produktionskedjan.

Återvinning och avfall
Minska det osorterade avfallet och öka återvinningsgraden.

 

Senast granskad: