Mål för hållbar utveckling

Målen för hållbar utveckling är ett viktigt verktyg för Högskolan Dalarnas arbete i frågor som rör internationalisering, jämställdhet och inkludering samt miljö och klimat.

campus-falun.jpg

Målen för hållbar utveckling syftar till att precisera vad Högskolan Dalarna ska uppnå under perioden 2021-2026 för att främja en hållbar utveckling i sin verksamhet. Dokumentet anger också vilka åtgärder som planeras under 2021-2023 i syfte att nå målen.

Mål och uppdrag för hållbar utveckling vid Högskolan Dalarna 2021-2026 (pdf)

Om dokumentet

I januari 2020 fick rådet för hållbar utveckling i uppdrag av rektor att ta fram förslag på hållbarhetsmål. Arbetet bedrevs i flera mindre arbetsgrupper. De förslag grupperna kom upp med diskuterades i en workshop med anställda och studenter, gick ut på remiss i organisationen och förankrades med berörda chefer. Mål och uppdrag fastställdes av rektor i april 2021.

Målen omfattar områdena internationalisering, jämställdhet och inkludering samt miljö och klimat, och är tänkta att adressera alla de bestämmelser som ingår Högskolelagen 1 kap. 5 paragraf: "Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa."

Till varje mål finns ett antal uppdrag angivna, med tidsplan, ansvarig och metod för uppföljning, som ska bidra till att målet kan nås. Uppdragen avser åren 2021-2023 och ska aktualiseras i planeringsprocessen inför varje nytt verksamhetsår.

Läs intervjuer med deltagare i arbetsgrupper som tog fram förslag till mål och uppdrag

 

Senast granskad:

Kontakt

Rådet för hållbar utveckling
Senast granskad: