Jämställdhet och inkludering

Mångfaldsarbetet på Högskolan Dalarna fokuserar på individens rättigheter och möjligheter och att aktivt stötta människors lärande.

Högskolan Dalarna är en arbetsplats där anställda, studenter och gäster tillsammans bidrar till kunskapsutvecklingen i samhället. Vårt breda utbildningsutbud lockar studerande från hela landet. Inslaget av utländska studenter ökar. Högskolan har dessutom en stor andel studenter med bakgrund i det som i statistiken kallas "studieovana miljöer".

Vår grundidé är att utgöra en inspirerande mötesplats mellan vetenskapen och samhället och ett aktivt stöd för människors lärande.

Högskolan möter en heterogen grupp av studenter, med personliga projekt, krav på kvalitet, upplevelser och flexibilitet. Högskolan måste alltså hantera mångfald på ett individuellt sätt.

Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

Likabehandling främjas allra bäst om det aktiva arbetet utgår från ett människorättsperspektiv, och fokuserar på att vara diskrimineringsförebyggande, både i individuell mening och i meningen att det gäller att motverka den så kallade strukturella diskrimineringen i samhället. Mångfaldsarbetet måste ges ett människorättsperspektiv där individens rättigheter och möjligheter sätts i centrum. Detta gäller såväl studenter som personal.

Högskolan Dalarna skall präglas av mångfald – olikheter berikar samvaron och utbildningens kvalitet.

Senast granskad: