Hållbarhetsmål

Här kan du läsa mer om Högskolan Dalarnas mål för miljö och hållbar utveckling, och om processen för att ta fram nya mål för en ny målperiod.

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2020

Målen för miljö och hållbar utveckling omfattar utbildning, forskning, tjänsteresor, konsumtion samt återvinning och avfall.

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2020

Nya mål för hållbar utveckling på remiss

Förslag till nya mål för hållbar utveckling är nu ute på remiss i organisationen. Alla anställda och studenter välkomnas att ge synpunkter! Alla som föreslås bli ansvariga för olika uppdrag i handlingsplanen, bl.a. prefekter, högskoledirektör och andra chefer inom stödet, har kallats till dialogmöten. Det förslag som finns här på sidan är ett andra, reviderat förslag och remisstiden är förlängd till slutet av mars 2021. Svar på remissen skickas till Anton Grenholm, hållbarhetsstrateg: agr@du.se

Ta del av förslaget till mål och handlingsplan

Bakgrund och arbetssätt

Rådet för hållbar utveckling har fått i uppgift av rektor att lägga fram förslag på hållbarhetsmål för en ny period, 2021-2026. De nya målen ska omfatta alla de områden där rådet verkar: jämställdhet och inkludering, internationalisering samt miljö och klimat. Med målen kommer att följa en plan för uppdrag/aktiviteter som ska bidra till att målen nås.

Under våren 2020 träffades tre arbetsgrupper för att ta fram förslag på hållbarhetsmål (se intervjuerna nedan). Under hösten 2020 diskuterades gruppernas förslag i en workshop - öppen för både studenter och medarbetare - och reviderades efter detta, fogades samman och är nu ute på remiss.

Förhoppningen är att vi kan lansera Högskolan Dalarnas nya hållbarhetsmål under våren 2021.

Intervjuer med arbetsgrupperna

På intranätet finns intervjuer med Jörgen Elbe, hållbarhetsrådets ordförande, och med en representant för vardera av de arbetsgrupper som tagit fram underlag till förslaget.

"Arbete med att ta fram hållbarhetsmål", intervju med Jörgen Elbe

"Hållbarhetsmål – inkludering och likabehandling", intervju med Frej Hallgren

"Hållbarhetsmål inom miljö och klimat", intervju med Malin Karlsson

"Hållbarhetsmål inom internationalisering", intervju med Kristofer Sidenvall

Senast granskad:
Senast granskad: