Hållbarhetsdagen 2020 -  call for abstracts

Den 10 december är du välkommen att ta del av forskning vid Högskolan Dalarnas som har koppling till hållbarhetsutmaningarna, och bidra till diskussionen om framtida forskningsmöjligheter.

This page in English

Inbjudan att skicka in ditt bidrag

Forskningssymposium – Hållbarhetsdagen 2020

Som ett led i lärosätets fortlöpande engagemang för hållbarhetsfrågor inom utbildning, forskning och samverkan anordnar Högskolan Dalarna ett forskningssymposium i samband med Hållbarhetsdagen 2020. Syftet med detta symposium är att ge en översikt över Högskolan Dalarnas pågående forskning inom hållbarhetsområdet samt att främja interdisciplinära samarbeten inom området. Detta är en fortsättning av Hållbarhetsdagen 2019, som fokuserade på hur hållbar utveckling integreras i utbildning. 

Forskare vid Högskolan Dalarna inbjuds härmed att skicka in abstracts om pågående eller nyligen publicerad forskning som rör hållbar utveckling. Bidraget bör omfatta 400-500 ord och innehålla: 1) titel 2) namn och kontaktuppgifter; 3) syftet med forskningen, 4) forskningsdesign och metod (om relevant); 5) resultat (om relevant); 6) slutsatser; 7) relevans och koppling till hållbar utveckling och eventuellt även de globala målen för hållbar utveckling. Referenser begränsas till originalpublikationer kopplade till den aktuella studien.

Abstract och presentation kan skrivas/framföras på svenska eller engelska.

Bidrag kommer att granskas av en vetenskaplig kommitté. Huvudförfattare till aktuellt abstract ska vara anställd, eller på annat sätt kopplad, till Högskolan Dalarna.     

Symposiet kommer att äga rum den 10:e december 2020 mellan 08:30-15:00. Det kommer att vara möjligt att delta antingen på Campus Lugnet i Falun (Föreläsningssal 5) eller digitalt via Zoom. På grund av Covid-19 kommer antalet närvarande vid campus att begränsa till 23. Möjligheten att delta på plats är i första hand förbehållet anställda forskare vid Högskolan Dalarna. Övriga är välkomna att delta vid både presentation och workshops via Zoom.

Skicka in ditt abstract via formuläret senast 18:e oktober

Anmäl ditt deltagande vid forskningssymposiet

Symposiet kommer att inledas med ett keynote-tal av Erik Westholm, professor emeritus vid institutionen för Stad och Land vid SLU och tidigare professor i kulturgeografi vid Högskolan Dalarna. Efter denna inledning följer en presentation av pågående forskning vid Högskolan Dalarna samt tid för diskussion och workshops på temat. Ett slutgiltigt program kommer att publiceras i mitten av november.

Viktiga datum:

  • Sista dag för att skicka in abstract: 18:e oktober
  • Återkoppling på abstract från kommittén: 2:a november
  • Sista anmälningsdag: 13:e november

Arrangör: Rådet för hållbar utveckling vid Högskola Dalarna

Vetenskaplig kommitté: Marie Elf (ordförande), Farhana Borg, Ioanna Farsari, David Gray, Annie-Maj Johansson

Kontakt: För ytterligare information, kontakta Tobias Feldreich, trf@du.se

Senast granskad: