Delta på workshop om högskolans hållbarhetsmål

Rådet för hållbar utveckling har fått i uppgift av rektor att lägga fram förslag på hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna.
Händelsen har passerat

men du kan fortfarande ta del av innehållet.

Datum: , kl 09:30 - , kl 12:00
Plats: Digitalt

Rådet för hållbar utveckling har fått i uppgift av rektor att lägga fram förslag på hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna. De olika arbetsgrupperna har tagit fram underlag och nu finns utkast på mål och aktiviteter som omfattar tio områden:

  1. Utbildning för hållbar utveckling
  2. Forskning för hållbar utveckling
  3. Samverkan för hållbar utveckling
  4. Internationellt samarbete
  5. Jämställdhetsintegrering
  6. Lika villkor
  7. Breddad rekrytering
  8. Hållbara möten och resor
  9. Energi- och resurshushållning i byggnader
  10. Cirkulära flöden och minskad miljöpåverkan från varor och tjänster

Arbetet med att nå målen kommer att beröra oss alla på högskolan och därför är det angeläget att alla också får chans att delge tankar och förbättringsförslag. Vi kommer att dela in oss i tio virtuella stationer med möjlighet för dig som deltagare att välja just de områden som ligger dig varmast om hjärtat. Du får möjlighet att diskutera 2-3 av områdena ovan under förmiddagen.

Förslag på målformuleringar och konkreta aktiviteter för att nå målen kommer publicras på webbsidan för hållbarhetsmålen senare under september. Förslagen skickas också med e-post till dig som anmäler dig till workshopen.

Workshopen riktar sig till studenter och medarbetare vid Högskolan Dalarna.

Anmäl dig senast 30 september till Maria Rappfors mrp@du.se

För mer information kontakta