Miljö och hållbar utveckling

Högskolan Dalarna ska genom sin utbildning, forskning och samverkan främja en hållbar utveckling och en god miljö.

Högskolan Dalarna har, tillsammans med andra universitet och högskolor, unika möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Vi utbildar kommande generationers samhällsmedborgare och beslutsfattare, vi tar fram ny kunskap och vi kan i samverkan med företag och organisationer skapa bättre förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. Förutom dessa indirekta påverkansmöjligheter arbetar vi för en god miljö att minska vår direkta miljöpåverkan såsom koldioxidutsläpp vid tjänsteresor, energiförbrukning, avfall och kemikalieanvändning.            

                                                                                                    

Senast granskad: